ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریدون صابری افشار، علی بنی آدم، حسین نجف زاده ورزی، مهدی پورمهدی بروجنی، روح الله کرم پور، (1398). ارزیابی ترکیب وراپامیل-کتامین بر برخی پارامترهای قلبی و تنفسی در سگ، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(62)، 44-51. magiran.com/p1957014
Fereidoon Saberi Afshar , Ali Baniadam, Hossein Najafzadeh Varzi, Mehdi Pourmahdi Borujeni, Rouhollah Karampour, (2019). To evaluate Verapamil-Ketamine combination on some cardiopulmonary parameters in dogs, Iranian Veterinary Journal, 15(62), 44-51. magiran.com/p1957014
فریدون صابری افشار، علی بنی آدم، حسین نجف زاده ورزی، مهدی پورمهدی بروجنی، روح الله کرم پور، ارزیابی ترکیب وراپامیل-کتامین بر برخی پارامترهای قلبی و تنفسی در سگ. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1398؛ 15(62): 44-51. magiran.com/p1957014
Fereidoon Saberi Afshar , Ali Baniadam, Hossein Najafzadeh Varzi, Mehdi Pourmahdi Borujeni, Rouhollah Karampour, To evaluate Verapamil-Ketamine combination on some cardiopulmonary parameters in dogs, Iranian Veterinary Journal, 2019; 15(62): 44-51. magiran.com/p1957014
فریدون صابری افشار، علی بنی آدم، حسین نجف زاده ورزی، مهدی پورمهدی بروجنی، روح الله کرم پور، "ارزیابی ترکیب وراپامیل-کتامین بر برخی پارامترهای قلبی و تنفسی در سگ"، فصلنامه دامپزشکی ایران 15، شماره 62 (1398): 44-51. magiran.com/p1957014
Fereidoon Saberi Afshar , Ali Baniadam, Hossein Najafzadeh Varzi, Mehdi Pourmahdi Borujeni, Rouhollah Karampour, "To evaluate Verapamil-Ketamine combination on some cardiopulmonary parameters in dogs", Iranian Veterinary Journal 15, no.62 (2019): 44-51. magiran.com/p1957014
فریدون صابری افشار، علی بنی آدم، حسین نجف زاده ورزی، مهدی پورمهدی بروجنی، روح الله کرم پور، (1398). 'ارزیابی ترکیب وراپامیل-کتامین بر برخی پارامترهای قلبی و تنفسی در سگ'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(62)، صص.44-51. magiran.com/p1957014
Fereidoon Saberi Afshar , Ali Baniadam, Hossein Najafzadeh Varzi, Mehdi Pourmahdi Borujeni, Rouhollah Karampour, (2019). 'To evaluate Verapamil-Ketamine combination on some cardiopulmonary parameters in dogs', Iranian Veterinary Journal, 15(62), pp.44-51. magiran.com/p1957014
فریدون صابری افشار؛ علی بنی آدم؛ حسین نجف زاده ورزی؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ روح الله کرم پور. "ارزیابی ترکیب وراپامیل-کتامین بر برخی پارامترهای قلبی و تنفسی در سگ". فصلنامه دامپزشکی ایران، 15 ،62 ، 1398، 44-51. magiran.com/p1957014
Fereidoon Saberi Afshar ; Ali Baniadam; Hossein Najafzadeh Varzi; Mehdi Pourmahdi Borujeni; Rouhollah Karampour. "To evaluate Verapamil-Ketamine combination on some cardiopulmonary parameters in dogs", Iranian Veterinary Journal, 15, 62, 2019, 44-51. magiran.com/p1957014
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال