ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا غدیری، آریا رسولی، محمد رحیم حاجی حاجی کلایی، فاطمه عبدالهی، (1398). مطالعه یافته های اولتراسونوگرافی دستگاه ادراری در قوچ های نژاد لری بختیاری، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(62)، 60-70. magiran.com/p1957016
Alireza Ghadiri , Aria Rasooli, Mohammad Rahim Haji Hajikalaei, Fatemeh Abdollahi, (2019). Study of the ultrasonographic findings of the urinary system in the Lori Bakhtiari rams, Iranian Veterinary Journal, 15(62), 60-70. magiran.com/p1957016
علیرضا غدیری، آریا رسولی، محمد رحیم حاجی حاجی کلایی، فاطمه عبدالهی، مطالعه یافته های اولتراسونوگرافی دستگاه ادراری در قوچ های نژاد لری بختیاری. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1398؛ 15(62): 60-70. magiran.com/p1957016
Alireza Ghadiri , Aria Rasooli, Mohammad Rahim Haji Hajikalaei, Fatemeh Abdollahi, Study of the ultrasonographic findings of the urinary system in the Lori Bakhtiari rams, Iranian Veterinary Journal, 2019; 15(62): 60-70. magiran.com/p1957016
علیرضا غدیری، آریا رسولی، محمد رحیم حاجی حاجی کلایی، فاطمه عبدالهی، "مطالعه یافته های اولتراسونوگرافی دستگاه ادراری در قوچ های نژاد لری بختیاری"، فصلنامه دامپزشکی ایران 15، شماره 62 (1398): 60-70. magiran.com/p1957016
Alireza Ghadiri , Aria Rasooli, Mohammad Rahim Haji Hajikalaei, Fatemeh Abdollahi, "Study of the ultrasonographic findings of the urinary system in the Lori Bakhtiari rams", Iranian Veterinary Journal 15, no.62 (2019): 60-70. magiran.com/p1957016
علیرضا غدیری، آریا رسولی، محمد رحیم حاجی حاجی کلایی، فاطمه عبدالهی، (1398). 'مطالعه یافته های اولتراسونوگرافی دستگاه ادراری در قوچ های نژاد لری بختیاری'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(62)، صص.60-70. magiran.com/p1957016
Alireza Ghadiri , Aria Rasooli, Mohammad Rahim Haji Hajikalaei, Fatemeh Abdollahi, (2019). 'Study of the ultrasonographic findings of the urinary system in the Lori Bakhtiari rams', Iranian Veterinary Journal, 15(62), pp.60-70. magiran.com/p1957016
علیرضا غدیری؛ آریا رسولی؛ محمد رحیم حاجی حاجی کلایی؛ فاطمه عبدالهی. "مطالعه یافته های اولتراسونوگرافی دستگاه ادراری در قوچ های نژاد لری بختیاری". فصلنامه دامپزشکی ایران، 15 ،62 ، 1398، 60-70. magiran.com/p1957016
Alireza Ghadiri ; Aria Rasooli; Mohammad Rahim Haji Hajikalaei; Fatemeh Abdollahi. "Study of the ultrasonographic findings of the urinary system in the Lori Bakhtiari rams", Iranian Veterinary Journal, 15, 62, 2019, 60-70. magiran.com/p1957016
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال