ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهمن مصلی نژاد، عبدالواحد معربی، محمدقاسم حنفی، طلعت جعفرپناه، (1398). ارزیابی مقایسه ای اثرات آسپرومازین و دیازپام بر شاخص های عروقی طحال در گربه به روش اولتراسونوگرافی داپلر رنگی، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(62)، 89-99. magiran.com/p1957019
Bahman Mosallanejad , Abdolvahed Moarabi, Mohammad Ghasem Hanafi, Talat Jafarpanah, (2019). Comparative evaluation of acepromazine and diazepam effects on parameters of splenic vessels in cats using Color Doppler Ultrasonography, Iranian Veterinary Journal, 15(62), 89-99. magiran.com/p1957019
بهمن مصلی نژاد، عبدالواحد معربی، محمدقاسم حنفی، طلعت جعفرپناه، ارزیابی مقایسه ای اثرات آسپرومازین و دیازپام بر شاخص های عروقی طحال در گربه به روش اولتراسونوگرافی داپلر رنگی. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1398؛ 15(62): 89-99. magiran.com/p1957019
Bahman Mosallanejad , Abdolvahed Moarabi, Mohammad Ghasem Hanafi, Talat Jafarpanah, Comparative evaluation of acepromazine and diazepam effects on parameters of splenic vessels in cats using Color Doppler Ultrasonography, Iranian Veterinary Journal, 2019; 15(62): 89-99. magiran.com/p1957019
بهمن مصلی نژاد، عبدالواحد معربی، محمدقاسم حنفی، طلعت جعفرپناه، "ارزیابی مقایسه ای اثرات آسپرومازین و دیازپام بر شاخص های عروقی طحال در گربه به روش اولتراسونوگرافی داپلر رنگی"، فصلنامه دامپزشکی ایران 15، شماره 62 (1398): 89-99. magiran.com/p1957019
Bahman Mosallanejad , Abdolvahed Moarabi, Mohammad Ghasem Hanafi, Talat Jafarpanah, "Comparative evaluation of acepromazine and diazepam effects on parameters of splenic vessels in cats using Color Doppler Ultrasonography", Iranian Veterinary Journal 15, no.62 (2019): 89-99. magiran.com/p1957019
بهمن مصلی نژاد، عبدالواحد معربی، محمدقاسم حنفی، طلعت جعفرپناه، (1398). 'ارزیابی مقایسه ای اثرات آسپرومازین و دیازپام بر شاخص های عروقی طحال در گربه به روش اولتراسونوگرافی داپلر رنگی'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 15(62)، صص.89-99. magiran.com/p1957019
Bahman Mosallanejad , Abdolvahed Moarabi, Mohammad Ghasem Hanafi, Talat Jafarpanah, (2019). 'Comparative evaluation of acepromazine and diazepam effects on parameters of splenic vessels in cats using Color Doppler Ultrasonography', Iranian Veterinary Journal, 15(62), pp.89-99. magiran.com/p1957019
بهمن مصلی نژاد؛ عبدالواحد معربی؛ محمدقاسم حنفی؛ طلعت جعفرپناه. "ارزیابی مقایسه ای اثرات آسپرومازین و دیازپام بر شاخص های عروقی طحال در گربه به روش اولتراسونوگرافی داپلر رنگی". فصلنامه دامپزشکی ایران، 15 ،62 ، 1398، 89-99. magiran.com/p1957019
Bahman Mosallanejad ; Abdolvahed Moarabi; Mohammad Ghasem Hanafi; Talat Jafarpanah. "Comparative evaluation of acepromazine and diazepam effects on parameters of splenic vessels in cats using Color Doppler Ultrasonography", Iranian Veterinary Journal, 15, 62, 2019, 89-99. magiran.com/p1957019
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال