ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام مهدوی نژاد، سید زین العابدین حسینی، حسین ملکی نژاد، محمد امین اسدی، (1397). تاثیر تغییر متغیرهای اقلیمی بر تبخیر و تعرق پتانسیل در مناطق خشک با استفاده از زمین آمار (بررسی موردی: استان یزد)، مجله مدیریت بیابان، 6(12)، 1-18. magiran.com/p1957061
Elham Mahdavie Nezhad, Seyed Zeinalabedin Hosseini , Hossein Maleki Nezhad, Mohammad Amin Asadi, (2019). Study of Effect of Climate Change on Potential Evapotranspiration in Arid Areas Using Geostatistics (Case Study: Yazd Province), Desert Management, 6(12), 1-18. magiran.com/p1957061
الهام مهدوی نژاد، سید زین العابدین حسینی، حسین ملکی نژاد، محمد امین اسدی، تاثیر تغییر متغیرهای اقلیمی بر تبخیر و تعرق پتانسیل در مناطق خشک با استفاده از زمین آمار (بررسی موردی: استان یزد). مجله مدیریت بیابان، 1397؛ 6(12): 1-18. magiran.com/p1957061
Elham Mahdavie Nezhad, Seyed Zeinalabedin Hosseini , Hossein Maleki Nezhad, Mohammad Amin Asadi, Study of Effect of Climate Change on Potential Evapotranspiration in Arid Areas Using Geostatistics (Case Study: Yazd Province), Desert Management, 2019; 6(12): 1-18. magiran.com/p1957061
الهام مهدوی نژاد، سید زین العابدین حسینی، حسین ملکی نژاد، محمد امین اسدی، "تاثیر تغییر متغیرهای اقلیمی بر تبخیر و تعرق پتانسیل در مناطق خشک با استفاده از زمین آمار (بررسی موردی: استان یزد)"، مجله مدیریت بیابان 6، شماره 12 (1397): 1-18. magiran.com/p1957061
Elham Mahdavie Nezhad, Seyed Zeinalabedin Hosseini , Hossein Maleki Nezhad, Mohammad Amin Asadi, "Study of Effect of Climate Change on Potential Evapotranspiration in Arid Areas Using Geostatistics (Case Study: Yazd Province)", Desert Management 6, no.12 (2019): 1-18. magiran.com/p1957061
الهام مهدوی نژاد، سید زین العابدین حسینی، حسین ملکی نژاد، محمد امین اسدی، (1397). 'تاثیر تغییر متغیرهای اقلیمی بر تبخیر و تعرق پتانسیل در مناطق خشک با استفاده از زمین آمار (بررسی موردی: استان یزد)'، مجله مدیریت بیابان، 6(12)، صص.1-18. magiran.com/p1957061
Elham Mahdavie Nezhad, Seyed Zeinalabedin Hosseini , Hossein Maleki Nezhad, Mohammad Amin Asadi, (2019). 'Study of Effect of Climate Change on Potential Evapotranspiration in Arid Areas Using Geostatistics (Case Study: Yazd Province)', Desert Management, 6(12), pp.1-18. magiran.com/p1957061
الهام مهدوی نژاد؛ سید زین العابدین حسینی؛ حسین ملکی نژاد؛ محمد امین اسدی. "تاثیر تغییر متغیرهای اقلیمی بر تبخیر و تعرق پتانسیل در مناطق خشک با استفاده از زمین آمار (بررسی موردی: استان یزد)". مجله مدیریت بیابان، 6 ،12 ، 1397، 1-18. magiran.com/p1957061
Elham Mahdavie Nezhad; Seyed Zeinalabedin Hosseini ; Hossein Maleki Nezhad; Mohammad Amin Asadi. "Study of Effect of Climate Change on Potential Evapotranspiration in Arid Areas Using Geostatistics (Case Study: Yazd Province)", Desert Management, 6, 12, 2019, 1-18. magiran.com/p1957061
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال