ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن حسین علی زاده، محمد علی نژاد، نرگس کریمی نژاد، علی محمدیان بهبهانی، (1397). تعیین توزیع مکانی تپه نبکا گونه Halocnemum Strobilaceum با بهره گیری از تابع G در دشت آق قلا استان گلستان، مجله مدیریت بیابان، 6(12)، 19-32. magiran.com/p1957062
Mohsen Hosseinalizadeh , Mohammad Alinejad, Narges Kariminejad, Ali Mohammadian Behbahani, (2019). Spatial Pattern Analysis of Halocnemum Strobilaceum (Nebkas) Using G Function (Case Study: Aq-Qala Plain, Golestan Province, Iran), Desert Management, 6(12), 19-32. magiran.com/p1957062
محسن حسین علی زاده، محمد علی نژاد، نرگس کریمی نژاد، علی محمدیان بهبهانی، تعیین توزیع مکانی تپه نبکا گونه Halocnemum Strobilaceum با بهره گیری از تابع G در دشت آق قلا استان گلستان. مجله مدیریت بیابان، 1397؛ 6(12): 19-32. magiran.com/p1957062
Mohsen Hosseinalizadeh , Mohammad Alinejad, Narges Kariminejad, Ali Mohammadian Behbahani, Spatial Pattern Analysis of Halocnemum Strobilaceum (Nebkas) Using G Function (Case Study: Aq-Qala Plain, Golestan Province, Iran), Desert Management, 2019; 6(12): 19-32. magiran.com/p1957062
محسن حسین علی زاده، محمد علی نژاد، نرگس کریمی نژاد، علی محمدیان بهبهانی، "تعیین توزیع مکانی تپه نبکا گونه Halocnemum Strobilaceum با بهره گیری از تابع G در دشت آق قلا استان گلستان"، مجله مدیریت بیابان 6، شماره 12 (1397): 19-32. magiran.com/p1957062
Mohsen Hosseinalizadeh , Mohammad Alinejad, Narges Kariminejad, Ali Mohammadian Behbahani, "Spatial Pattern Analysis of Halocnemum Strobilaceum (Nebkas) Using G Function (Case Study: Aq-Qala Plain, Golestan Province, Iran)", Desert Management 6, no.12 (2019): 19-32. magiran.com/p1957062
محسن حسین علی زاده، محمد علی نژاد، نرگس کریمی نژاد، علی محمدیان بهبهانی، (1397). 'تعیین توزیع مکانی تپه نبکا گونه Halocnemum Strobilaceum با بهره گیری از تابع G در دشت آق قلا استان گلستان'، مجله مدیریت بیابان، 6(12)، صص.19-32. magiran.com/p1957062
Mohsen Hosseinalizadeh , Mohammad Alinejad, Narges Kariminejad, Ali Mohammadian Behbahani, (2019). 'Spatial Pattern Analysis of Halocnemum Strobilaceum (Nebkas) Using G Function (Case Study: Aq-Qala Plain, Golestan Province, Iran)', Desert Management, 6(12), pp.19-32. magiran.com/p1957062
محسن حسین علی زاده؛ محمد علی نژاد؛ نرگس کریمی نژاد؛ علی محمدیان بهبهانی. "تعیین توزیع مکانی تپه نبکا گونه Halocnemum Strobilaceum با بهره گیری از تابع G در دشت آق قلا استان گلستان". مجله مدیریت بیابان، 6 ،12 ، 1397، 19-32. magiran.com/p1957062
Mohsen Hosseinalizadeh ; Mohammad Alinejad; Narges Kariminejad; Ali Mohammadian Behbahani. "Spatial Pattern Analysis of Halocnemum Strobilaceum (Nebkas) Using G Function (Case Study: Aq-Qala Plain, Golestan Province, Iran)", Desert Management, 6, 12, 2019, 19-32. magiran.com/p1957062
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال