ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهیلا پویان، محمد زارع، محمدرضا اختصاصی، محمد حسین مختاری، (1397). برآورد آلبیدو سطح زمین در رخساره های ژئومورفولوژی دشت یزد-اردکان با بهره گیری از تصاویر ماهواره لندست 8، مجله مدیریت بیابان، 6(12)، 33-48. magiran.com/p1957063
Sohaila Pouyan, Mohammad Zare , Mohammadraza Ekhtesasi, Mohammadhossein Mokhtari, (2019). Estimating of Surface Albedo in Geomorphological Facies of Desert Regions of the Yazd-Ardakan Plain Using Landsat 8 Data, Desert Management, 6(12), 33-48. magiran.com/p1957063
سهیلا پویان، محمد زارع، محمدرضا اختصاصی، محمد حسین مختاری، برآورد آلبیدو سطح زمین در رخساره های ژئومورفولوژی دشت یزد-اردکان با بهره گیری از تصاویر ماهواره لندست 8. مجله مدیریت بیابان، 1397؛ 6(12): 33-48. magiran.com/p1957063
Sohaila Pouyan, Mohammad Zare , Mohammadraza Ekhtesasi, Mohammadhossein Mokhtari, Estimating of Surface Albedo in Geomorphological Facies of Desert Regions of the Yazd-Ardakan Plain Using Landsat 8 Data, Desert Management, 2019; 6(12): 33-48. magiran.com/p1957063
سهیلا پویان، محمد زارع، محمدرضا اختصاصی، محمد حسین مختاری، "برآورد آلبیدو سطح زمین در رخساره های ژئومورفولوژی دشت یزد-اردکان با بهره گیری از تصاویر ماهواره لندست 8"، مجله مدیریت بیابان 6، شماره 12 (1397): 33-48. magiran.com/p1957063
Sohaila Pouyan, Mohammad Zare , Mohammadraza Ekhtesasi, Mohammadhossein Mokhtari, "Estimating of Surface Albedo in Geomorphological Facies of Desert Regions of the Yazd-Ardakan Plain Using Landsat 8 Data", Desert Management 6, no.12 (2019): 33-48. magiran.com/p1957063
سهیلا پویان، محمد زارع، محمدرضا اختصاصی، محمد حسین مختاری، (1397). 'برآورد آلبیدو سطح زمین در رخساره های ژئومورفولوژی دشت یزد-اردکان با بهره گیری از تصاویر ماهواره لندست 8'، مجله مدیریت بیابان، 6(12)، صص.33-48. magiran.com/p1957063
Sohaila Pouyan, Mohammad Zare , Mohammadraza Ekhtesasi, Mohammadhossein Mokhtari, (2019). 'Estimating of Surface Albedo in Geomorphological Facies of Desert Regions of the Yazd-Ardakan Plain Using Landsat 8 Data', Desert Management, 6(12), pp.33-48. magiran.com/p1957063
سهیلا پویان؛ محمد زارع؛ محمدرضا اختصاصی؛ محمد حسین مختاری. "برآورد آلبیدو سطح زمین در رخساره های ژئومورفولوژی دشت یزد-اردکان با بهره گیری از تصاویر ماهواره لندست 8". مجله مدیریت بیابان، 6 ،12 ، 1397، 33-48. magiran.com/p1957063
Sohaila Pouyan; Mohammad Zare ; Mohammadraza Ekhtesasi; Mohammadhossein Mokhtari. "Estimating of Surface Albedo in Geomorphological Facies of Desert Regions of the Yazd-Ardakan Plain Using Landsat 8 Data", Desert Management, 6, 12, 2019, 33-48. magiran.com/p1957063
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال