ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن کاظمی، سادات فیض نیا، حسن خسروی، حمید مصباح، (1397). تعیین حساسیت رسوبات دریاچه مهارلو به فرسایش بادی و جهت حرکت گردوغبار حاصل از آن، مجله مدیریت بیابان، 6(12)، 49-60. magiran.com/p1957064
Mohsen Kazemi, Sadat Feiznia, Hassan Khosravi , Hamid Mesbah, (2019). Investigating of Susceptibility of Maharloo Lake Sediments to Wind Erosion and Determination of Dust Movement Direction, Desert Management, 6(12), 49-60. magiran.com/p1957064
محسن کاظمی، سادات فیض نیا، حسن خسروی، حمید مصباح، تعیین حساسیت رسوبات دریاچه مهارلو به فرسایش بادی و جهت حرکت گردوغبار حاصل از آن. مجله مدیریت بیابان، 1397؛ 6(12): 49-60. magiran.com/p1957064
Mohsen Kazemi, Sadat Feiznia, Hassan Khosravi , Hamid Mesbah, Investigating of Susceptibility of Maharloo Lake Sediments to Wind Erosion and Determination of Dust Movement Direction, Desert Management, 2019; 6(12): 49-60. magiran.com/p1957064
محسن کاظمی، سادات فیض نیا، حسن خسروی، حمید مصباح، "تعیین حساسیت رسوبات دریاچه مهارلو به فرسایش بادی و جهت حرکت گردوغبار حاصل از آن"، مجله مدیریت بیابان 6، شماره 12 (1397): 49-60. magiran.com/p1957064
Mohsen Kazemi, Sadat Feiznia, Hassan Khosravi , Hamid Mesbah, "Investigating of Susceptibility of Maharloo Lake Sediments to Wind Erosion and Determination of Dust Movement Direction", Desert Management 6, no.12 (2019): 49-60. magiran.com/p1957064
محسن کاظمی، سادات فیض نیا، حسن خسروی، حمید مصباح، (1397). 'تعیین حساسیت رسوبات دریاچه مهارلو به فرسایش بادی و جهت حرکت گردوغبار حاصل از آن'، مجله مدیریت بیابان، 6(12)، صص.49-60. magiran.com/p1957064
Mohsen Kazemi, Sadat Feiznia, Hassan Khosravi , Hamid Mesbah, (2019). 'Investigating of Susceptibility of Maharloo Lake Sediments to Wind Erosion and Determination of Dust Movement Direction', Desert Management, 6(12), pp.49-60. magiran.com/p1957064
محسن کاظمی؛ سادات فیض نیا؛ حسن خسروی؛ حمید مصباح. "تعیین حساسیت رسوبات دریاچه مهارلو به فرسایش بادی و جهت حرکت گردوغبار حاصل از آن". مجله مدیریت بیابان، 6 ،12 ، 1397، 49-60. magiran.com/p1957064
Mohsen Kazemi; Sadat Feiznia; Hassan Khosravi ; Hamid Mesbah. "Investigating of Susceptibility of Maharloo Lake Sediments to Wind Erosion and Determination of Dust Movement Direction", Desert Management, 6, 12, 2019, 49-60. magiran.com/p1957064
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال