ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه هادیان، رضا جعفری، حسین بشری، مصطفی ترکش، (1397). مقایسه کارآیی داده های مودیس و لندست در برآورد تولید خالص اولیه در مناطق خشک استان اصفهان، مجله مدیریت بیابان، 6(12)، 89-106. magiran.com/p1957067
Fatemeh Hadian, Reza Jafari , Hossein Bashari, Mostafa Tarkesh, (2019). Performance Comparison of MODIS and Landsat Data in Estimating of NPP in Arid Regions of Isfahan Province, Desert Management, 6(12), 89-106. magiran.com/p1957067
فاطمه هادیان، رضا جعفری، حسین بشری، مصطفی ترکش، مقایسه کارآیی داده های مودیس و لندست در برآورد تولید خالص اولیه در مناطق خشک استان اصفهان. مجله مدیریت بیابان، 1397؛ 6(12): 89-106. magiran.com/p1957067
Fatemeh Hadian, Reza Jafari , Hossein Bashari, Mostafa Tarkesh, Performance Comparison of MODIS and Landsat Data in Estimating of NPP in Arid Regions of Isfahan Province, Desert Management, 2019; 6(12): 89-106. magiran.com/p1957067
فاطمه هادیان، رضا جعفری، حسین بشری، مصطفی ترکش، "مقایسه کارآیی داده های مودیس و لندست در برآورد تولید خالص اولیه در مناطق خشک استان اصفهان"، مجله مدیریت بیابان 6، شماره 12 (1397): 89-106. magiran.com/p1957067
Fatemeh Hadian, Reza Jafari , Hossein Bashari, Mostafa Tarkesh, "Performance Comparison of MODIS and Landsat Data in Estimating of NPP in Arid Regions of Isfahan Province", Desert Management 6, no.12 (2019): 89-106. magiran.com/p1957067
فاطمه هادیان، رضا جعفری، حسین بشری، مصطفی ترکش، (1397). 'مقایسه کارآیی داده های مودیس و لندست در برآورد تولید خالص اولیه در مناطق خشک استان اصفهان'، مجله مدیریت بیابان، 6(12)، صص.89-106. magiran.com/p1957067
Fatemeh Hadian, Reza Jafari , Hossein Bashari, Mostafa Tarkesh, (2019). 'Performance Comparison of MODIS and Landsat Data in Estimating of NPP in Arid Regions of Isfahan Province', Desert Management, 6(12), pp.89-106. magiran.com/p1957067
فاطمه هادیان؛ رضا جعفری؛ حسین بشری؛ مصطفی ترکش. "مقایسه کارآیی داده های مودیس و لندست در برآورد تولید خالص اولیه در مناطق خشک استان اصفهان". مجله مدیریت بیابان، 6 ،12 ، 1397، 89-106. magiran.com/p1957067
Fatemeh Hadian; Reza Jafari ; Hossein Bashari; Mostafa Tarkesh. "Performance Comparison of MODIS and Landsat Data in Estimating of NPP in Arid Regions of Isfahan Province", Desert Management, 6, 12, 2019, 89-106. magiran.com/p1957067
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال