ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیما شافعی اسفدن، سید حمید متین خواه، (1397). مقایسه قابلیت گیاه پالایی دو گونه عرعر (آسمان دار) و زبان گنجشک در حذف نیترات و فسفات آب، مجله مدیریت بیابان، 6(12)، 107-118. magiran.com/p1957068
Sima Shafei Esfeden , Sayed Hamid Matinkhah, (2019). Comparison of Phytoremediation Capacity of Ailanthus altissima Mill. and Fraxinus excelsior L. in Removal of Nitrate and Phosphate in Water, Desert Management, 6(12), 107-118. magiran.com/p1957068
سیما شافعی اسفدن، سید حمید متین خواه، مقایسه قابلیت گیاه پالایی دو گونه عرعر (آسمان دار) و زبان گنجشک در حذف نیترات و فسفات آب. مجله مدیریت بیابان، 1397؛ 6(12): 107-118. magiran.com/p1957068
Sima Shafei Esfeden , Sayed Hamid Matinkhah, Comparison of Phytoremediation Capacity of Ailanthus altissima Mill. and Fraxinus excelsior L. in Removal of Nitrate and Phosphate in Water, Desert Management, 2019; 6(12): 107-118. magiran.com/p1957068
سیما شافعی اسفدن، سید حمید متین خواه، "مقایسه قابلیت گیاه پالایی دو گونه عرعر (آسمان دار) و زبان گنجشک در حذف نیترات و فسفات آب"، مجله مدیریت بیابان 6، شماره 12 (1397): 107-118. magiran.com/p1957068
Sima Shafei Esfeden , Sayed Hamid Matinkhah, "Comparison of Phytoremediation Capacity of Ailanthus altissima Mill. and Fraxinus excelsior L. in Removal of Nitrate and Phosphate in Water", Desert Management 6, no.12 (2019): 107-118. magiran.com/p1957068
سیما شافعی اسفدن، سید حمید متین خواه، (1397). 'مقایسه قابلیت گیاه پالایی دو گونه عرعر (آسمان دار) و زبان گنجشک در حذف نیترات و فسفات آب'، مجله مدیریت بیابان، 6(12)، صص.107-118. magiran.com/p1957068
Sima Shafei Esfeden , Sayed Hamid Matinkhah, (2019). 'Comparison of Phytoremediation Capacity of Ailanthus altissima Mill. and Fraxinus excelsior L. in Removal of Nitrate and Phosphate in Water', Desert Management, 6(12), pp.107-118. magiran.com/p1957068
سیما شافعی اسفدن؛ سید حمید متین خواه. "مقایسه قابلیت گیاه پالایی دو گونه عرعر (آسمان دار) و زبان گنجشک در حذف نیترات و فسفات آب". مجله مدیریت بیابان، 6 ،12 ، 1397، 107-118. magiran.com/p1957068
Sima Shafei Esfeden ; Sayed Hamid Matinkhah. "Comparison of Phytoremediation Capacity of Ailanthus altissima Mill. and Fraxinus excelsior L. in Removal of Nitrate and Phosphate in Water", Desert Management, 6, 12, 2019, 107-118. magiran.com/p1957068
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال