ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صاحبعلی منافی، مهدی طلایی، (1397). مطالعه خواص فیزیکی و مکانیکی پلی‎اورتان تقویت شده با نانوذرات تیتانیا، فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 12(47)، 1-16. magiran.com/p1957075
Mehdi Talaee, (2019). Investigation on performance of polyurethane by adding of Titanium dioxide Nanoparticle., Advanced Prosesses in Materials Engineering, 12(47), 1-16. magiran.com/p1957075
صاحبعلی منافی، مهدی طلایی، مطالعه خواص فیزیکی و مکانیکی پلی‎اورتان تقویت شده با نانوذرات تیتانیا. فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 1397؛ 12(47): 1-16. magiran.com/p1957075
Mehdi Talaee, Investigation on performance of polyurethane by adding of Titanium dioxide Nanoparticle., Advanced Prosesses in Materials Engineering, 2019; 12(47): 1-16. magiran.com/p1957075
صاحبعلی منافی، مهدی طلایی، "مطالعه خواص فیزیکی و مکانیکی پلی‎اورتان تقویت شده با نانوذرات تیتانیا"، فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 12، شماره 47 (1397): 1-16. magiran.com/p1957075
Mehdi Talaee, "Investigation on performance of polyurethane by adding of Titanium dioxide Nanoparticle.", Advanced Prosesses in Materials Engineering 12, no.47 (2019): 1-16. magiran.com/p1957075
صاحبعلی منافی، مهدی طلایی، (1397). 'مطالعه خواص فیزیکی و مکانیکی پلی‎اورتان تقویت شده با نانوذرات تیتانیا'، فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 12(47)، صص.1-16. magiran.com/p1957075
Mehdi Talaee, (2019). 'Investigation on performance of polyurethane by adding of Titanium dioxide Nanoparticle.', Advanced Prosesses in Materials Engineering, 12(47), pp.1-16. magiran.com/p1957075
صاحبعلی منافی؛ مهدی طلایی. "مطالعه خواص فیزیکی و مکانیکی پلی‎اورتان تقویت شده با نانوذرات تیتانیا". فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 12 ،47 ، 1397، 1-16. magiran.com/p1957075
Mehdi Talaee. "Investigation on performance of polyurethane by adding of Titanium dioxide Nanoparticle.", Advanced Prosesses in Materials Engineering, 12, 47, 2019, 1-16. magiran.com/p1957075
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال