ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرزو رضایی، فرشید سعادت، فرناز صفوی فر، آذر برهمه، محمدرضا خرمی زاده، (1398). مطالعه اثرات مهاری تیمار هم زمان سیلیبینین و الیگونوکلئوتید CpG-ODN بر بیان ژن های MMP-2 و TLR-9 در رده سلول های سرطان کبد، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(171)، 1-10. magiran.com/p1957329
Arezou Rezaei, Farshid Saadat, Farnaz Safavifar, Azar Berahmeh, Mohammad Reza Khorramizadeh, (2019). Inhibitory Effect of Coadministration of Silibinin and CpG-ODN2006 on Metastatic Characteristics (MMP-2 and TLR-9) of Hepatocarcinoma Cell Line, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(171), 1-10. magiran.com/p1957329
آرزو رضایی، فرشید سعادت، فرناز صفوی فر، آذر برهمه، محمدرضا خرمی زاده، مطالعه اثرات مهاری تیمار هم زمان سیلیبینین و الیگونوکلئوتید CpG-ODN بر بیان ژن های MMP-2 و TLR-9 در رده سلول های سرطان کبد. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1398؛ 29(171): 1-10. magiran.com/p1957329
Arezou Rezaei, Farshid Saadat, Farnaz Safavifar, Azar Berahmeh, Mohammad Reza Khorramizadeh, Inhibitory Effect of Coadministration of Silibinin and CpG-ODN2006 on Metastatic Characteristics (MMP-2 and TLR-9) of Hepatocarcinoma Cell Line, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2019; 29(171): 1-10. magiran.com/p1957329
آرزو رضایی، فرشید سعادت، فرناز صفوی فر، آذر برهمه، محمدرضا خرمی زاده، "مطالعه اثرات مهاری تیمار هم زمان سیلیبینین و الیگونوکلئوتید CpG-ODN بر بیان ژن های MMP-2 و TLR-9 در رده سلول های سرطان کبد"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 29، شماره 171 (1398): 1-10. magiran.com/p1957329
Arezou Rezaei, Farshid Saadat, Farnaz Safavifar, Azar Berahmeh, Mohammad Reza Khorramizadeh, "Inhibitory Effect of Coadministration of Silibinin and CpG-ODN2006 on Metastatic Characteristics (MMP-2 and TLR-9) of Hepatocarcinoma Cell Line", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 29, no.171 (2019): 1-10. magiran.com/p1957329
آرزو رضایی، فرشید سعادت، فرناز صفوی فر، آذر برهمه، محمدرضا خرمی زاده، (1398). 'مطالعه اثرات مهاری تیمار هم زمان سیلیبینین و الیگونوکلئوتید CpG-ODN بر بیان ژن های MMP-2 و TLR-9 در رده سلول های سرطان کبد'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(171)، صص.1-10. magiran.com/p1957329
Arezou Rezaei, Farshid Saadat, Farnaz Safavifar, Azar Berahmeh, Mohammad Reza Khorramizadeh, (2019). 'Inhibitory Effect of Coadministration of Silibinin and CpG-ODN2006 on Metastatic Characteristics (MMP-2 and TLR-9) of Hepatocarcinoma Cell Line', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(171), pp.1-10. magiran.com/p1957329
آرزو رضایی؛ فرشید سعادت؛ فرناز صفوی فر؛ آذر برهمه؛ محمدرضا خرمی زاده. "مطالعه اثرات مهاری تیمار هم زمان سیلیبینین و الیگونوکلئوتید CpG-ODN بر بیان ژن های MMP-2 و TLR-9 در رده سلول های سرطان کبد". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29 ،171 ، 1398، 1-10. magiran.com/p1957329
Arezou Rezaei; Farshid Saadat; Farnaz Safavifar; Azar Berahmeh; Mohammad Reza Khorramizadeh. "Inhibitory Effect of Coadministration of Silibinin and CpG-ODN2006 on Metastatic Characteristics (MMP-2 and TLR-9) of Hepatocarcinoma Cell Line", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29, 171, 2019, 1-10. magiran.com/p1957329
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال