ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید سعیدنیا، محمد بابامیری، علیرضا مرتضی پور، امید کلات پور، علیرضا سلطانیان، (1397). مطالعه تاثیر متغیرهای فردی بر ادراک از عدم توازن تلاش-پاداش و نیاز به بازیابی (از خستگی) در آتش نشان های صنعتی، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 5(3)، 1-9. magiran.com/p1957527
Hamid Saeidnia, Mohammad Babamiri, Alireza Mortezapour, Omid Kalatpour, Alireza Soltanian, (2018). The Impact of Individual Variables on perceived effort-reward imbalance and fatigue need for recovery in industrial firefighters, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 5(3), 1-9. magiran.com/p1957527
حمید سعیدنیا، محمد بابامیری، علیرضا مرتضی پور، امید کلات پور، علیرضا سلطانیان، مطالعه تاثیر متغیرهای فردی بر ادراک از عدم توازن تلاش-پاداش و نیاز به بازیابی (از خستگی) در آتش نشان های صنعتی. مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 1397؛ 5(3): 1-9. magiran.com/p1957527
Hamid Saeidnia, Mohammad Babamiri, Alireza Mortezapour, Omid Kalatpour, Alireza Soltanian, The Impact of Individual Variables on perceived effort-reward imbalance and fatigue need for recovery in industrial firefighters, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2018; 5(3): 1-9. magiran.com/p1957527
حمید سعیدنیا، محمد بابامیری، علیرضا مرتضی پور، امید کلات پور، علیرضا سلطانیان، "مطالعه تاثیر متغیرهای فردی بر ادراک از عدم توازن تلاش-پاداش و نیاز به بازیابی (از خستگی) در آتش نشان های صنعتی"، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 5، شماره 3 (1397): 1-9. magiran.com/p1957527
Hamid Saeidnia, Mohammad Babamiri, Alireza Mortezapour, Omid Kalatpour, Alireza Soltanian, "The Impact of Individual Variables on perceived effort-reward imbalance and fatigue need for recovery in industrial firefighters", Journal of Occupational Hygiene Engineering 5, no.3 (2018): 1-9. magiran.com/p1957527
حمید سعیدنیا، محمد بابامیری، علیرضا مرتضی پور، امید کلات پور، علیرضا سلطانیان، (1397). 'مطالعه تاثیر متغیرهای فردی بر ادراک از عدم توازن تلاش-پاداش و نیاز به بازیابی (از خستگی) در آتش نشان های صنعتی'، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 5(3)، صص.1-9. magiran.com/p1957527
Hamid Saeidnia, Mohammad Babamiri, Alireza Mortezapour, Omid Kalatpour, Alireza Soltanian, (2018). 'The Impact of Individual Variables on perceived effort-reward imbalance and fatigue need for recovery in industrial firefighters', Journal of Occupational Hygiene Engineering, 5(3), pp.1-9. magiran.com/p1957527
حمید سعیدنیا؛ محمد بابامیری؛ علیرضا مرتضی پور؛ امید کلات پور؛ علیرضا سلطانیان. "مطالعه تاثیر متغیرهای فردی بر ادراک از عدم توازن تلاش-پاداش و نیاز به بازیابی (از خستگی) در آتش نشان های صنعتی". مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 5 ،3 ، 1397، 1-9. magiran.com/p1957527
Hamid Saeidnia; Mohammad Babamiri; Alireza Mortezapour; Omid Kalatpour; Alireza Soltanian. "The Impact of Individual Variables on perceived effort-reward imbalance and fatigue need for recovery in industrial firefighters", Journal of Occupational Hygiene Engineering, 5, 3, 2018, 1-9. magiran.com/p1957527
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال