ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محدثه دشتی، فائزه رازقی مقدم، زهرا شریفی، فاطمه ابارشی، صدیقه رستاقی، مجید فلاحی، (1397). بررسی وضعیت ارگونومیک ناخن کاران شهر سبزوار به روش ارزیابی نوین وضعیت بدنی (NERPA)، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 5(3)، 10-16. magiran.com/p1957528
Mohhadese Dashti, Faeze Razeghi Moghadam, Zahra Sharifi, Fateme Abareshi, Sedighe Rastaghi, Majid Fallahi, (2018). Survey of ergonomic position among nail workers in Sabzevar using NERPA method, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 5(3), 10-16. magiran.com/p1957528
محدثه دشتی، فائزه رازقی مقدم، زهرا شریفی، فاطمه ابارشی، صدیقه رستاقی، مجید فلاحی، بررسی وضعیت ارگونومیک ناخن کاران شهر سبزوار به روش ارزیابی نوین وضعیت بدنی (NERPA). مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 1397؛ 5(3): 10-16. magiran.com/p1957528
Mohhadese Dashti, Faeze Razeghi Moghadam, Zahra Sharifi, Fateme Abareshi, Sedighe Rastaghi, Majid Fallahi, Survey of ergonomic position among nail workers in Sabzevar using NERPA method, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2018; 5(3): 10-16. magiran.com/p1957528
محدثه دشتی، فائزه رازقی مقدم، زهرا شریفی، فاطمه ابارشی، صدیقه رستاقی، مجید فلاحی، "بررسی وضعیت ارگونومیک ناخن کاران شهر سبزوار به روش ارزیابی نوین وضعیت بدنی (NERPA)"، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 5، شماره 3 (1397): 10-16. magiran.com/p1957528
Mohhadese Dashti, Faeze Razeghi Moghadam, Zahra Sharifi, Fateme Abareshi, Sedighe Rastaghi, Majid Fallahi, "Survey of ergonomic position among nail workers in Sabzevar using NERPA method", Journal of Occupational Hygiene Engineering 5, no.3 (2018): 10-16. magiran.com/p1957528
محدثه دشتی، فائزه رازقی مقدم، زهرا شریفی، فاطمه ابارشی، صدیقه رستاقی، مجید فلاحی، (1397). 'بررسی وضعیت ارگونومیک ناخن کاران شهر سبزوار به روش ارزیابی نوین وضعیت بدنی (NERPA)'، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 5(3)، صص.10-16. magiran.com/p1957528
Mohhadese Dashti, Faeze Razeghi Moghadam, Zahra Sharifi, Fateme Abareshi, Sedighe Rastaghi, Majid Fallahi, (2018). 'Survey of ergonomic position among nail workers in Sabzevar using NERPA method', Journal of Occupational Hygiene Engineering, 5(3), pp.10-16. magiran.com/p1957528
محدثه دشتی؛ فائزه رازقی مقدم؛ زهرا شریفی؛ فاطمه ابارشی؛ صدیقه رستاقی؛ مجید فلاحی. "بررسی وضعیت ارگونومیک ناخن کاران شهر سبزوار به روش ارزیابی نوین وضعیت بدنی (NERPA)". مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 5 ،3 ، 1397، 10-16. magiran.com/p1957528
Mohhadese Dashti; Faeze Razeghi Moghadam; Zahra Sharifi; Fateme Abareshi; Sedighe Rastaghi; Majid Fallahi. "Survey of ergonomic position among nail workers in Sabzevar using NERPA method", Journal of Occupational Hygiene Engineering, 5, 3, 2018, 10-16. magiran.com/p1957528
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال