ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی مظفر، عبدالکاظم نیسی، نسرین ارشدی، (1397). بررسی متغیرهای روانشناختی به عنوان پیش بین های حادثه دیدگی در کارکنان عملیاتی شرکت ملی حفاری ایران، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 5(3)، 17-24. magiran.com/p1957529
Ali Mozaffar, Abdolkazem Neisi, Nasrin Arshadi, (2018). An investigation of psychological variables as predictors of accident– involvement in line employees of National Iranian Drilling Company ( NIDC, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 5(3), 17-24. magiran.com/p1957529
علی مظفر، عبدالکاظم نیسی، نسرین ارشدی، بررسی متغیرهای روانشناختی به عنوان پیش بین های حادثه دیدگی در کارکنان عملیاتی شرکت ملی حفاری ایران. مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 1397؛ 5(3): 17-24. magiran.com/p1957529
Ali Mozaffar, Abdolkazem Neisi, Nasrin Arshadi, An investigation of psychological variables as predictors of accident– involvement in line employees of National Iranian Drilling Company ( NIDC, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2018; 5(3): 17-24. magiran.com/p1957529
علی مظفر، عبدالکاظم نیسی، نسرین ارشدی، "بررسی متغیرهای روانشناختی به عنوان پیش بین های حادثه دیدگی در کارکنان عملیاتی شرکت ملی حفاری ایران"، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 5، شماره 3 (1397): 17-24. magiran.com/p1957529
Ali Mozaffar, Abdolkazem Neisi, Nasrin Arshadi, "An investigation of psychological variables as predictors of accident– involvement in line employees of National Iranian Drilling Company ( NIDC", Journal of Occupational Hygiene Engineering 5, no.3 (2018): 17-24. magiran.com/p1957529
علی مظفر، عبدالکاظم نیسی، نسرین ارشدی، (1397). 'بررسی متغیرهای روانشناختی به عنوان پیش بین های حادثه دیدگی در کارکنان عملیاتی شرکت ملی حفاری ایران'، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 5(3)، صص.17-24. magiran.com/p1957529
Ali Mozaffar, Abdolkazem Neisi, Nasrin Arshadi, (2018). 'An investigation of psychological variables as predictors of accident– involvement in line employees of National Iranian Drilling Company ( NIDC', Journal of Occupational Hygiene Engineering, 5(3), pp.17-24. magiran.com/p1957529
علی مظفر؛ عبدالکاظم نیسی؛ نسرین ارشدی. "بررسی متغیرهای روانشناختی به عنوان پیش بین های حادثه دیدگی در کارکنان عملیاتی شرکت ملی حفاری ایران". مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 5 ،3 ، 1397، 17-24. magiran.com/p1957529
Ali Mozaffar; Abdolkazem Neisi; Nasrin Arshadi. "An investigation of psychological variables as predictors of accident– involvement in line employees of National Iranian Drilling Company ( NIDC", Journal of Occupational Hygiene Engineering, 5, 3, 2018, 17-24. magiran.com/p1957529
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال