ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه بهبهانی، سولماز دشتی، (1397). ارزیابی ریسک به روش ردیابی انرژی و آنالیز موانع (ETBA) با استفاده از TOPSIS در واحد فولادسازی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 5(3)، 25-34. magiran.com/p1957530
Somayeh Behbahani, Soolmaz Dashti, (2018). Risk Assessment in Energy Trace and Barrier Analysis (ETBA) Using TOPSIS in Steel Making Plant of Iran National Steel Industrial Group, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 5(3), 25-34. magiran.com/p1957530
سمیه بهبهانی، سولماز دشتی، ارزیابی ریسک به روش ردیابی انرژی و آنالیز موانع (ETBA) با استفاده از TOPSIS در واحد فولادسازی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران. مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 1397؛ 5(3): 25-34. magiran.com/p1957530
Somayeh Behbahani, Soolmaz Dashti, Risk Assessment in Energy Trace and Barrier Analysis (ETBA) Using TOPSIS in Steel Making Plant of Iran National Steel Industrial Group, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2018; 5(3): 25-34. magiran.com/p1957530
سمیه بهبهانی، سولماز دشتی، "ارزیابی ریسک به روش ردیابی انرژی و آنالیز موانع (ETBA) با استفاده از TOPSIS در واحد فولادسازی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران"، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 5، شماره 3 (1397): 25-34. magiran.com/p1957530
Somayeh Behbahani, Soolmaz Dashti, "Risk Assessment in Energy Trace and Barrier Analysis (ETBA) Using TOPSIS in Steel Making Plant of Iran National Steel Industrial Group", Journal of Occupational Hygiene Engineering 5, no.3 (2018): 25-34. magiran.com/p1957530
سمیه بهبهانی، سولماز دشتی، (1397). 'ارزیابی ریسک به روش ردیابی انرژی و آنالیز موانع (ETBA) با استفاده از TOPSIS در واحد فولادسازی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران'، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 5(3)، صص.25-34. magiran.com/p1957530
Somayeh Behbahani, Soolmaz Dashti, (2018). 'Risk Assessment in Energy Trace and Barrier Analysis (ETBA) Using TOPSIS in Steel Making Plant of Iran National Steel Industrial Group', Journal of Occupational Hygiene Engineering, 5(3), pp.25-34. magiran.com/p1957530
سمیه بهبهانی؛ سولماز دشتی. "ارزیابی ریسک به روش ردیابی انرژی و آنالیز موانع (ETBA) با استفاده از TOPSIS در واحد فولادسازی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران". مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 5 ،3 ، 1397، 25-34. magiran.com/p1957530
Somayeh Behbahani; Soolmaz Dashti. "Risk Assessment in Energy Trace and Barrier Analysis (ETBA) Using TOPSIS in Steel Making Plant of Iran National Steel Industrial Group", Journal of Occupational Hygiene Engineering, 5, 3, 2018, 25-34. magiran.com/p1957530
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال