ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه فرخی، ابوالفضل قهرمانی، محمد حاج اقازاده، (1397). مطالعه پوسچرهای کاری پرستاران و تکنسین های آزمایشگاه با روش ارزیابی سریع تمام بدن (REBA) تعدیل شده در یک بیمارستان در شهر تبریز، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 5(3)، 35-44. magiran.com/p1957531
Fatemeh Farrokhi, Abolfazl Ghahramani, Mohammad Hahaghazadeh, (2018). Study of the working postures of nurses and laboratory technicians by REBA method at a hospital in Tabriz, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 5(3), 35-44. magiran.com/p1957531
فاطمه فرخی، ابوالفضل قهرمانی، محمد حاج اقازاده، مطالعه پوسچرهای کاری پرستاران و تکنسین های آزمایشگاه با روش ارزیابی سریع تمام بدن (REBA) تعدیل شده در یک بیمارستان در شهر تبریز. مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 1397؛ 5(3): 35-44. magiran.com/p1957531
Fatemeh Farrokhi, Abolfazl Ghahramani, Mohammad Hahaghazadeh, Study of the working postures of nurses and laboratory technicians by REBA method at a hospital in Tabriz, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2018; 5(3): 35-44. magiran.com/p1957531
فاطمه فرخی، ابوالفضل قهرمانی، محمد حاج اقازاده، "مطالعه پوسچرهای کاری پرستاران و تکنسین های آزمایشگاه با روش ارزیابی سریع تمام بدن (REBA) تعدیل شده در یک بیمارستان در شهر تبریز"، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 5، شماره 3 (1397): 35-44. magiran.com/p1957531
Fatemeh Farrokhi, Abolfazl Ghahramani, Mohammad Hahaghazadeh, "Study of the working postures of nurses and laboratory technicians by REBA method at a hospital in Tabriz", Journal of Occupational Hygiene Engineering 5, no.3 (2018): 35-44. magiran.com/p1957531
فاطمه فرخی، ابوالفضل قهرمانی، محمد حاج اقازاده، (1397). 'مطالعه پوسچرهای کاری پرستاران و تکنسین های آزمایشگاه با روش ارزیابی سریع تمام بدن (REBA) تعدیل شده در یک بیمارستان در شهر تبریز'، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 5(3)، صص.35-44. magiran.com/p1957531
Fatemeh Farrokhi, Abolfazl Ghahramani, Mohammad Hahaghazadeh, (2018). 'Study of the working postures of nurses and laboratory technicians by REBA method at a hospital in Tabriz', Journal of Occupational Hygiene Engineering, 5(3), pp.35-44. magiran.com/p1957531
فاطمه فرخی؛ ابوالفضل قهرمانی؛ محمد حاج اقازاده. "مطالعه پوسچرهای کاری پرستاران و تکنسین های آزمایشگاه با روش ارزیابی سریع تمام بدن (REBA) تعدیل شده در یک بیمارستان در شهر تبریز". مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 5 ،3 ، 1397، 35-44. magiran.com/p1957531
Fatemeh Farrokhi; Abolfazl Ghahramani; Mohammad Hahaghazadeh. "Study of the working postures of nurses and laboratory technicians by REBA method at a hospital in Tabriz", Journal of Occupational Hygiene Engineering, 5, 3, 2018, 35-44. magiran.com/p1957531
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال