ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی جهان گیری، سیامک عباس پور، میلاد درخشان جزری، تهمینه بهادری، مهدی ملکوتی خواه، (1397). ارائه روش ارزیابی ریسک جامع مخاطرات بهداشت حرفه ای (COHRA) : مطالعه موردی در یک صنعت پتروشیمی، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 5(3)، 53-62. magiran.com/p1957533
Mehdi Jahangiri, Siamak Abaspour, Milad Derakhshan Jazari, Tahmine Bahadori, Mahdi Malakoutikhah, (2018). Development of Comprehensive Occupational Health Risk Assessment (COHRA) Method: Case Study in a Petrochemical Industry, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 5(3), 53-62. magiran.com/p1957533
مهدی جهان گیری، سیامک عباس پور، میلاد درخشان جزری، تهمینه بهادری، مهدی ملکوتی خواه، ارائه روش ارزیابی ریسک جامع مخاطرات بهداشت حرفه ای (COHRA) : مطالعه موردی در یک صنعت پتروشیمی. مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 1397؛ 5(3): 53-62. magiran.com/p1957533
Mehdi Jahangiri, Siamak Abaspour, Milad Derakhshan Jazari, Tahmine Bahadori, Mahdi Malakoutikhah, Development of Comprehensive Occupational Health Risk Assessment (COHRA) Method: Case Study in a Petrochemical Industry, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2018; 5(3): 53-62. magiran.com/p1957533
مهدی جهان گیری، سیامک عباس پور، میلاد درخشان جزری، تهمینه بهادری، مهدی ملکوتی خواه، "ارائه روش ارزیابی ریسک جامع مخاطرات بهداشت حرفه ای (COHRA) : مطالعه موردی در یک صنعت پتروشیمی"، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 5، شماره 3 (1397): 53-62. magiran.com/p1957533
Mehdi Jahangiri, Siamak Abaspour, Milad Derakhshan Jazari, Tahmine Bahadori, Mahdi Malakoutikhah, "Development of Comprehensive Occupational Health Risk Assessment (COHRA) Method: Case Study in a Petrochemical Industry", Journal of Occupational Hygiene Engineering 5, no.3 (2018): 53-62. magiran.com/p1957533
مهدی جهان گیری، سیامک عباس پور، میلاد درخشان جزری، تهمینه بهادری، مهدی ملکوتی خواه، (1397). 'ارائه روش ارزیابی ریسک جامع مخاطرات بهداشت حرفه ای (COHRA) : مطالعه موردی در یک صنعت پتروشیمی'، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 5(3)، صص.53-62. magiran.com/p1957533
Mehdi Jahangiri, Siamak Abaspour, Milad Derakhshan Jazari, Tahmine Bahadori, Mahdi Malakoutikhah, (2018). 'Development of Comprehensive Occupational Health Risk Assessment (COHRA) Method: Case Study in a Petrochemical Industry', Journal of Occupational Hygiene Engineering, 5(3), pp.53-62. magiran.com/p1957533
مهدی جهان گیری؛ سیامک عباس پور؛ میلاد درخشان جزری؛ تهمینه بهادری؛ مهدی ملکوتی خواه. "ارائه روش ارزیابی ریسک جامع مخاطرات بهداشت حرفه ای (COHRA) : مطالعه موردی در یک صنعت پتروشیمی". مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 5 ،3 ، 1397، 53-62. magiran.com/p1957533
Mehdi Jahangiri; Siamak Abaspour; Milad Derakhshan Jazari; Tahmine Bahadori; Mahdi Malakoutikhah. "Development of Comprehensive Occupational Health Risk Assessment (COHRA) Method: Case Study in a Petrochemical Industry", Journal of Occupational Hygiene Engineering, 5, 3, 2018, 53-62. magiran.com/p1957533
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال