ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن جعفری، علی قبادی کیا، (1397). ارزیابی عملکرد خواندن و نوشتن دانش آموزان دوره ابتدایی مدارس سما(واحد خرم آباد) و شناسایی عوامل مرتبط، نشریه پژوهش های تربیتی، 1397(3)، 1-20. magiran.com/p1957545
Hasan jafari, ali ghobadi kia, (2018). Determine of reading and writing performance of the students of SAMA primary schools of Khorramabad Branch and their related factors, Educational Research, 1397(3), 1-20. magiran.com/p1957545
حسن جعفری، علی قبادی کیا، ارزیابی عملکرد خواندن و نوشتن دانش آموزان دوره ابتدایی مدارس سما(واحد خرم آباد) و شناسایی عوامل مرتبط. نشریه پژوهش های تربیتی، 1397؛ 1397(3): 1-20. magiran.com/p1957545
Hasan jafari, ali ghobadi kia, Determine of reading and writing performance of the students of SAMA primary schools of Khorramabad Branch and their related factors, Educational Research, 2018; 1397(3): 1-20. magiran.com/p1957545
حسن جعفری، علی قبادی کیا، "ارزیابی عملکرد خواندن و نوشتن دانش آموزان دوره ابتدایی مدارس سما(واحد خرم آباد) و شناسایی عوامل مرتبط"، نشریه پژوهش های تربیتی 1397، شماره 3 (1397): 1-20. magiran.com/p1957545
Hasan jafari, ali ghobadi kia, "Determine of reading and writing performance of the students of SAMA primary schools of Khorramabad Branch and their related factors", Educational Research 1397, no.3 (2018): 1-20. magiran.com/p1957545
حسن جعفری، علی قبادی کیا، (1397). 'ارزیابی عملکرد خواندن و نوشتن دانش آموزان دوره ابتدایی مدارس سما(واحد خرم آباد) و شناسایی عوامل مرتبط'، نشریه پژوهش های تربیتی، 1397(3)، صص.1-20. magiran.com/p1957545
Hasan jafari, ali ghobadi kia, (2018). 'Determine of reading and writing performance of the students of SAMA primary schools of Khorramabad Branch and their related factors', Educational Research, 1397(3), pp.1-20. magiran.com/p1957545
حسن جعفری؛ علی قبادی کیا. "ارزیابی عملکرد خواندن و نوشتن دانش آموزان دوره ابتدایی مدارس سما(واحد خرم آباد) و شناسایی عوامل مرتبط". نشریه پژوهش های تربیتی، 1397 ،3 ، 1397، 1-20. magiran.com/p1957545
Hasan jafari; ali ghobadi kia. "Determine of reading and writing performance of the students of SAMA primary schools of Khorramabad Branch and their related factors", Educational Research, 1397, 3, 2018, 1-20. magiran.com/p1957545
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال