ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد عباسی جندانی، حسینعلی مهرابی، (1397). پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی بر اساس متغیرهای بیگانگی تحصیلی، سرمایه اجتماعی، میزان استفاده از رسانه ها و متغیرهای جمعیت شناختی، نشریه پژوهش های تربیتی، 1397(3)، 21-37. magiran.com/p1957546
Javad Abbasi Jondani, Hosseinali Mehrabi, (2018). Prediction of academic achievement motivation based on academic alienation, social support, media usage and demographic variables, Educational Research, 1397(3), 21-37. magiran.com/p1957546
جواد عباسی جندانی، حسینعلی مهرابی، پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی بر اساس متغیرهای بیگانگی تحصیلی، سرمایه اجتماعی، میزان استفاده از رسانه ها و متغیرهای جمعیت شناختی. نشریه پژوهش های تربیتی، 1397؛ 1397(3): 21-37. magiran.com/p1957546
Javad Abbasi Jondani, Hosseinali Mehrabi, Prediction of academic achievement motivation based on academic alienation, social support, media usage and demographic variables, Educational Research, 2018; 1397(3): 21-37. magiran.com/p1957546
جواد عباسی جندانی، حسینعلی مهرابی، "پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی بر اساس متغیرهای بیگانگی تحصیلی، سرمایه اجتماعی، میزان استفاده از رسانه ها و متغیرهای جمعیت شناختی"، نشریه پژوهش های تربیتی 1397، شماره 3 (1397): 21-37. magiran.com/p1957546
Javad Abbasi Jondani, Hosseinali Mehrabi, "Prediction of academic achievement motivation based on academic alienation, social support, media usage and demographic variables", Educational Research 1397, no.3 (2018): 21-37. magiran.com/p1957546
جواد عباسی جندانی، حسینعلی مهرابی، (1397). 'پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی بر اساس متغیرهای بیگانگی تحصیلی، سرمایه اجتماعی، میزان استفاده از رسانه ها و متغیرهای جمعیت شناختی'، نشریه پژوهش های تربیتی، 1397(3)، صص.21-37. magiran.com/p1957546
Javad Abbasi Jondani, Hosseinali Mehrabi, (2018). 'Prediction of academic achievement motivation based on academic alienation, social support, media usage and demographic variables', Educational Research, 1397(3), pp.21-37. magiran.com/p1957546
جواد عباسی جندانی؛ حسینعلی مهرابی. "پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی بر اساس متغیرهای بیگانگی تحصیلی، سرمایه اجتماعی، میزان استفاده از رسانه ها و متغیرهای جمعیت شناختی". نشریه پژوهش های تربیتی، 1397 ،3 ، 1397، 21-37. magiran.com/p1957546
Javad Abbasi Jondani; Hosseinali Mehrabi. "Prediction of academic achievement motivation based on academic alienation, social support, media usage and demographic variables", Educational Research, 1397, 3, 2018, 21-37. magiran.com/p1957546
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال