ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جواد لیاقتدار، نعمت الله اکبری، سمیه احمدخواه، میلاد جوانمردی، (1397). بررسی پیامدهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی افزایش ورودی های زنان در آموزش عالی کشور، نشریه پژوهش های تربیتی، 1397(3)، 35-53. magiran.com/p1957547
Mohammad Javad Liaghtadar, Nematollah Akbari, Somayeh Ahmadkhah, Milad Javanmardi, (2018). A study of the educational, cultural and social consequences of increasing women’s enrollment in higher education, Educational Research, 1397(3), 35-53. magiran.com/p1957547
محمد جواد لیاقتدار، نعمت الله اکبری، سمیه احمدخواه، میلاد جوانمردی، بررسی پیامدهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی افزایش ورودی های زنان در آموزش عالی کشور. نشریه پژوهش های تربیتی، 1397؛ 1397(3): 35-53. magiran.com/p1957547
Mohammad Javad Liaghtadar, Nematollah Akbari, Somayeh Ahmadkhah, Milad Javanmardi, A study of the educational, cultural and social consequences of increasing women’s enrollment in higher education, Educational Research, 2018; 1397(3): 35-53. magiran.com/p1957547
محمد جواد لیاقتدار، نعمت الله اکبری، سمیه احمدخواه، میلاد جوانمردی، "بررسی پیامدهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی افزایش ورودی های زنان در آموزش عالی کشور"، نشریه پژوهش های تربیتی 1397، شماره 3 (1397): 35-53. magiran.com/p1957547
Mohammad Javad Liaghtadar, Nematollah Akbari, Somayeh Ahmadkhah, Milad Javanmardi, "A study of the educational, cultural and social consequences of increasing women’s enrollment in higher education", Educational Research 1397, no.3 (2018): 35-53. magiran.com/p1957547
محمد جواد لیاقتدار، نعمت الله اکبری، سمیه احمدخواه، میلاد جوانمردی، (1397). 'بررسی پیامدهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی افزایش ورودی های زنان در آموزش عالی کشور'، نشریه پژوهش های تربیتی، 1397(3)، صص.35-53. magiran.com/p1957547
Mohammad Javad Liaghtadar, Nematollah Akbari, Somayeh Ahmadkhah, Milad Javanmardi, (2018). 'A study of the educational, cultural and social consequences of increasing women’s enrollment in higher education', Educational Research, 1397(3), pp.35-53. magiran.com/p1957547
محمد جواد لیاقتدار؛ نعمت الله اکبری؛ سمیه احمدخواه؛ میلاد جوانمردی. "بررسی پیامدهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی افزایش ورودی های زنان در آموزش عالی کشور". نشریه پژوهش های تربیتی، 1397 ،3 ، 1397، 35-53. magiran.com/p1957547
Mohammad Javad Liaghtadar; Nematollah Akbari; Somayeh Ahmadkhah; Milad Javanmardi. "A study of the educational, cultural and social consequences of increasing women’s enrollment in higher education", Educational Research, 1397, 3, 2018, 35-53. magiran.com/p1957547
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال