ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود بحرالعلوم طباطبایی، محمد میرجلیلی، فاطمه یزدیان، سید حسین حکمتی مقدم، (1398). طراحی و ساخت زخم پوش حاوی اسانس زنیان (Trachyspermum) با استفاده از فن نانولیپوزوم و بررسی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی، ضد باکتریایی و سمیت سلولی آن، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22(1)، 1-14. magiran.com/p1957607
Mahmoud Bahreloloum Tabatabai, Mohammad Mirjalili, Fatemeh Yazdiyan, Seyedhossein Hekmatimoghaddam, (2019). Design and Production of A Wound Cover Containing Essence of Ajwain (Trachyspermum) by Nanoliposome Technique, and Assessment of Its Physical, Chemical, Antibacterial and Cytotoxicity Properties, Arak Medical University Journal, 22(1), 1-14. magiran.com/p1957607
محمود بحرالعلوم طباطبایی، محمد میرجلیلی، فاطمه یزدیان، سید حسین حکمتی مقدم، طراحی و ساخت زخم پوش حاوی اسانس زنیان (Trachyspermum) با استفاده از فن نانولیپوزوم و بررسی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی، ضد باکتریایی و سمیت سلولی آن. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1398؛ 22(1): 1-14. magiran.com/p1957607
Mahmoud Bahreloloum Tabatabai, Mohammad Mirjalili, Fatemeh Yazdiyan, Seyedhossein Hekmatimoghaddam, Design and Production of A Wound Cover Containing Essence of Ajwain (Trachyspermum) by Nanoliposome Technique, and Assessment of Its Physical, Chemical, Antibacterial and Cytotoxicity Properties, Arak Medical University Journal, 2019; 22(1): 1-14. magiran.com/p1957607
محمود بحرالعلوم طباطبایی، محمد میرجلیلی، فاطمه یزدیان، سید حسین حکمتی مقدم، "طراحی و ساخت زخم پوش حاوی اسانس زنیان (Trachyspermum) با استفاده از فن نانولیپوزوم و بررسی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی، ضد باکتریایی و سمیت سلولی آن"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 22، شماره 1 (1398): 1-14. magiran.com/p1957607
Mahmoud Bahreloloum Tabatabai, Mohammad Mirjalili, Fatemeh Yazdiyan, Seyedhossein Hekmatimoghaddam, "Design and Production of A Wound Cover Containing Essence of Ajwain (Trachyspermum) by Nanoliposome Technique, and Assessment of Its Physical, Chemical, Antibacterial and Cytotoxicity Properties", Arak Medical University Journal 22, no.1 (2019): 1-14. magiran.com/p1957607
محمود بحرالعلوم طباطبایی، محمد میرجلیلی، فاطمه یزدیان، سید حسین حکمتی مقدم، (1398). 'طراحی و ساخت زخم پوش حاوی اسانس زنیان (Trachyspermum) با استفاده از فن نانولیپوزوم و بررسی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی، ضد باکتریایی و سمیت سلولی آن'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22(1)، صص.1-14. magiran.com/p1957607
Mahmoud Bahreloloum Tabatabai, Mohammad Mirjalili, Fatemeh Yazdiyan, Seyedhossein Hekmatimoghaddam, (2019). 'Design and Production of A Wound Cover Containing Essence of Ajwain (Trachyspermum) by Nanoliposome Technique, and Assessment of Its Physical, Chemical, Antibacterial and Cytotoxicity Properties', Arak Medical University Journal, 22(1), pp.1-14. magiran.com/p1957607
محمود بحرالعلوم طباطبایی؛ محمد میرجلیلی؛ فاطمه یزدیان؛ سید حسین حکمتی مقدم. "طراحی و ساخت زخم پوش حاوی اسانس زنیان (Trachyspermum) با استفاده از فن نانولیپوزوم و بررسی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی، ضد باکتریایی و سمیت سلولی آن". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22 ،1 ، 1398، 1-14. magiran.com/p1957607
Mahmoud Bahreloloum Tabatabai; Mohammad Mirjalili; Fatemeh Yazdiyan; Seyedhossein Hekmatimoghaddam. "Design and Production of A Wound Cover Containing Essence of Ajwain (Trachyspermum) by Nanoliposome Technique, and Assessment of Its Physical, Chemical, Antibacterial and Cytotoxicity Properties", Arak Medical University Journal, 22, 1, 2019, 1-14. magiran.com/p1957607
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال