ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی پروین، پری چهره یغمایی، مهدی نورالدینی، علی حائری روحانی، سعید امین زاده، (1398). بررسی مقایسه ای اثر عصاره هیدروالکلی و کوئرستین استخراجی از گیاه گلدر با داروی آتورواستاتین بر بیان ژن ABC A1 در رت های نر هیپرکلسترولمی نژاد ویستار، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22(1)، 27-38. magiran.com/p1957609
Ali Parvin, Parichehreh Yaghmaei, Mahdi Noureddini, Ali Haeri Roohani, Saeed Aminzadeh, (2019). Comparative Investigation of the Effect of Quercetin and Hydroalcoholic Extract of Otostegia Persica Boiss with Atorvastatin on ABC A1 Gene Expression in Hypercholesterolemic Male Wistar Rats, Arak Medical University Journal, 22(1), 27-38. magiran.com/p1957609
علی پروین، پری چهره یغمایی، مهدی نورالدینی، علی حائری روحانی، سعید امین زاده، بررسی مقایسه ای اثر عصاره هیدروالکلی و کوئرستین استخراجی از گیاه گلدر با داروی آتورواستاتین بر بیان ژن ABC A1 در رت های نر هیپرکلسترولمی نژاد ویستار. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1398؛ 22(1): 27-38. magiran.com/p1957609
Ali Parvin, Parichehreh Yaghmaei, Mahdi Noureddini, Ali Haeri Roohani, Saeed Aminzadeh, Comparative Investigation of the Effect of Quercetin and Hydroalcoholic Extract of Otostegia Persica Boiss with Atorvastatin on ABC A1 Gene Expression in Hypercholesterolemic Male Wistar Rats, Arak Medical University Journal, 2019; 22(1): 27-38. magiran.com/p1957609
علی پروین، پری چهره یغمایی، مهدی نورالدینی، علی حائری روحانی، سعید امین زاده، "بررسی مقایسه ای اثر عصاره هیدروالکلی و کوئرستین استخراجی از گیاه گلدر با داروی آتورواستاتین بر بیان ژن ABC A1 در رت های نر هیپرکلسترولمی نژاد ویستار"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 22، شماره 1 (1398): 27-38. magiran.com/p1957609
Ali Parvin, Parichehreh Yaghmaei, Mahdi Noureddini, Ali Haeri Roohani, Saeed Aminzadeh, "Comparative Investigation of the Effect of Quercetin and Hydroalcoholic Extract of Otostegia Persica Boiss with Atorvastatin on ABC A1 Gene Expression in Hypercholesterolemic Male Wistar Rats", Arak Medical University Journal 22, no.1 (2019): 27-38. magiran.com/p1957609
علی پروین، پری چهره یغمایی، مهدی نورالدینی، علی حائری روحانی، سعید امین زاده، (1398). 'بررسی مقایسه ای اثر عصاره هیدروالکلی و کوئرستین استخراجی از گیاه گلدر با داروی آتورواستاتین بر بیان ژن ABC A1 در رت های نر هیپرکلسترولمی نژاد ویستار'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22(1)، صص.27-38. magiran.com/p1957609
Ali Parvin, Parichehreh Yaghmaei, Mahdi Noureddini, Ali Haeri Roohani, Saeed Aminzadeh, (2019). 'Comparative Investigation of the Effect of Quercetin and Hydroalcoholic Extract of Otostegia Persica Boiss with Atorvastatin on ABC A1 Gene Expression in Hypercholesterolemic Male Wistar Rats', Arak Medical University Journal, 22(1), pp.27-38. magiran.com/p1957609
علی پروین؛ پری چهره یغمایی؛ مهدی نورالدینی؛ علی حائری روحانی؛ سعید امین زاده. "بررسی مقایسه ای اثر عصاره هیدروالکلی و کوئرستین استخراجی از گیاه گلدر با داروی آتورواستاتین بر بیان ژن ABC A1 در رت های نر هیپرکلسترولمی نژاد ویستار". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 22 ،1 ، 1398، 27-38. magiran.com/p1957609
Ali Parvin; Parichehreh Yaghmaei; Mahdi Noureddini; Ali Haeri Roohani; Saeed Aminzadeh. "Comparative Investigation of the Effect of Quercetin and Hydroalcoholic Extract of Otostegia Persica Boiss with Atorvastatin on ABC A1 Gene Expression in Hypercholesterolemic Male Wistar Rats", Arak Medical University Journal, 22, 1, 2019, 27-38. magiran.com/p1957609
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال