ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عاطفه شرف لی، نسیم حیاتی رودباری، کاظم پریور، پروانه مقامی، (1397). بررسی اثر نانو سلنیوم بر اووژنز و تغییرات رحمی در موش بالغ نژاد NMRI، مجله زیست شناسی جانوری، 11(2)، 65-79. magiran.com/p1957657
A. Sharafli, N. Hayati Roudbari , K. Parivar, P. Maghami, (2019). The Study on the Effect of Nano-selenium on Oogenesis and Uterus Changes in Adult NMRI Mouse Strain, Journal of Animal Biology, 11(2), 65-79. magiran.com/p1957657
عاطفه شرف لی، نسیم حیاتی رودباری، کاظم پریور، پروانه مقامی، بررسی اثر نانو سلنیوم بر اووژنز و تغییرات رحمی در موش بالغ نژاد NMRI. مجله زیست شناسی جانوری، 1397؛ 11(2): 65-79. magiran.com/p1957657
A. Sharafli, N. Hayati Roudbari , K. Parivar, P. Maghami, The Study on the Effect of Nano-selenium on Oogenesis and Uterus Changes in Adult NMRI Mouse Strain, Journal of Animal Biology, 2019; 11(2): 65-79. magiran.com/p1957657
عاطفه شرف لی، نسیم حیاتی رودباری، کاظم پریور، پروانه مقامی، "بررسی اثر نانو سلنیوم بر اووژنز و تغییرات رحمی در موش بالغ نژاد NMRI"، مجله زیست شناسی جانوری 11، شماره 2 (1397): 65-79. magiran.com/p1957657
A. Sharafli, N. Hayati Roudbari , K. Parivar, P. Maghami, "The Study on the Effect of Nano-selenium on Oogenesis and Uterus Changes in Adult NMRI Mouse Strain", Journal of Animal Biology 11, no.2 (2019): 65-79. magiran.com/p1957657
عاطفه شرف لی، نسیم حیاتی رودباری، کاظم پریور، پروانه مقامی، (1397). 'بررسی اثر نانو سلنیوم بر اووژنز و تغییرات رحمی در موش بالغ نژاد NMRI'، مجله زیست شناسی جانوری، 11(2)، صص.65-79. magiran.com/p1957657
A. Sharafli, N. Hayati Roudbari , K. Parivar, P. Maghami, (2019). 'The Study on the Effect of Nano-selenium on Oogenesis and Uterus Changes in Adult NMRI Mouse Strain', Journal of Animal Biology, 11(2), pp.65-79. magiran.com/p1957657
عاطفه شرف لی؛ نسیم حیاتی رودباری؛ کاظم پریور؛ پروانه مقامی. "بررسی اثر نانو سلنیوم بر اووژنز و تغییرات رحمی در موش بالغ نژاد NMRI". مجله زیست شناسی جانوری، 11 ،2 ، 1397، 65-79. magiran.com/p1957657
A. Sharafli; N. Hayati Roudbari ; K. Parivar; P. Maghami. "The Study on the Effect of Nano-selenium on Oogenesis and Uterus Changes in Adult NMRI Mouse Strain", Journal of Animal Biology, 11, 2, 2019, 65-79. magiran.com/p1957657
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال