ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یاسر ده بان، علی نجاتی کلاته، محمد رضایی، (1397). مدل سازی دوبعدی غیرخطی سنگ بستر برای اکتشاف منابع هیدروکربنی با استفاده از داده های گرانی منطقه کارلایل انگلستان، مجله پژوهش نفت، 28(103)، 138-152. magiran.com/p1958122
Yaser Dehban, Ali Nejati Kalateh , Mohammad Rezaie, (2019). 2D Nonlinear Basement Modeling for Hydrocarbon Exploration by Gravity Data, Carlisle England Area, Petroleum Research, 28(103), 138-152. magiran.com/p1958122
یاسر ده بان، علی نجاتی کلاته، محمد رضایی، مدل سازی دوبعدی غیرخطی سنگ بستر برای اکتشاف منابع هیدروکربنی با استفاده از داده های گرانی منطقه کارلایل انگلستان. مجله پژوهش نفت، 1397؛ 28(103): 138-152. magiran.com/p1958122
Yaser Dehban, Ali Nejati Kalateh , Mohammad Rezaie, 2D Nonlinear Basement Modeling for Hydrocarbon Exploration by Gravity Data, Carlisle England Area, Petroleum Research, 2019; 28(103): 138-152. magiran.com/p1958122
یاسر ده بان، علی نجاتی کلاته، محمد رضایی، "مدل سازی دوبعدی غیرخطی سنگ بستر برای اکتشاف منابع هیدروکربنی با استفاده از داده های گرانی منطقه کارلایل انگلستان"، مجله پژوهش نفت 28، شماره 103 (1397): 138-152. magiran.com/p1958122
Yaser Dehban, Ali Nejati Kalateh , Mohammad Rezaie, "2D Nonlinear Basement Modeling for Hydrocarbon Exploration by Gravity Data, Carlisle England Area", Petroleum Research 28, no.103 (2019): 138-152. magiran.com/p1958122
یاسر ده بان، علی نجاتی کلاته، محمد رضایی، (1397). 'مدل سازی دوبعدی غیرخطی سنگ بستر برای اکتشاف منابع هیدروکربنی با استفاده از داده های گرانی منطقه کارلایل انگلستان'، مجله پژوهش نفت، 28(103)، صص.138-152. magiran.com/p1958122
Yaser Dehban, Ali Nejati Kalateh , Mohammad Rezaie, (2019). '2D Nonlinear Basement Modeling for Hydrocarbon Exploration by Gravity Data, Carlisle England Area', Petroleum Research, 28(103), pp.138-152. magiran.com/p1958122
یاسر ده بان؛ علی نجاتی کلاته؛ محمد رضایی. "مدل سازی دوبعدی غیرخطی سنگ بستر برای اکتشاف منابع هیدروکربنی با استفاده از داده های گرانی منطقه کارلایل انگلستان". مجله پژوهش نفت، 28 ،103 ، 1397، 138-152. magiran.com/p1958122
Yaser Dehban; Ali Nejati Kalateh ; Mohammad Rezaie. "2D Nonlinear Basement Modeling for Hydrocarbon Exploration by Gravity Data, Carlisle England Area", Petroleum Research, 28, 103, 2019, 138-152. magiran.com/p1958122
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال