ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد صادقی جعفری، بهجت یزدخواستی ، مصطفی اجتهادی، (1396). تحلیل جامعه شناختی پیش نیازهای فرهنگی تقویت جامعه مدنی در ایران(مطالعه موردی شهر تهران)، فصلنامه تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی، 9(72)، 41-80. magiran.com/p1958187
javad sadeqi jafari, behjat yazdkhasti , mostafa ejtehadi, (2017). Sociological analysis of cultural prerequisites for strengthening civil society in Iran, Social analysis of order and social inequality, 9(72), 41-80. magiran.com/p1958187
جواد صادقی جعفری، بهجت یزدخواستی ، مصطفی اجتهادی، تحلیل جامعه شناختی پیش نیازهای فرهنگی تقویت جامعه مدنی در ایران(مطالعه موردی شهر تهران). فصلنامه تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی، 1396؛ 9(72): 41-80. magiran.com/p1958187
javad sadeqi jafari, behjat yazdkhasti , mostafa ejtehadi, Sociological analysis of cultural prerequisites for strengthening civil society in Iran, Social analysis of order and social inequality, 2017; 9(72): 41-80. magiran.com/p1958187
جواد صادقی جعفری، بهجت یزدخواستی ، مصطفی اجتهادی، "تحلیل جامعه شناختی پیش نیازهای فرهنگی تقویت جامعه مدنی در ایران(مطالعه موردی شهر تهران)"، فصلنامه تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی 9، شماره 72 (1396): 41-80. magiran.com/p1958187
javad sadeqi jafari, behjat yazdkhasti , mostafa ejtehadi, "Sociological analysis of cultural prerequisites for strengthening civil society in Iran", Social analysis of order and social inequality 9, no.72 (2017): 41-80. magiran.com/p1958187
جواد صادقی جعفری، بهجت یزدخواستی ، مصطفی اجتهادی، (1396). 'تحلیل جامعه شناختی پیش نیازهای فرهنگی تقویت جامعه مدنی در ایران(مطالعه موردی شهر تهران)'، فصلنامه تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی، 9(72)، صص.41-80. magiran.com/p1958187
javad sadeqi jafari, behjat yazdkhasti , mostafa ejtehadi, (2017). 'Sociological analysis of cultural prerequisites for strengthening civil society in Iran', Social analysis of order and social inequality, 9(72), pp.41-80. magiran.com/p1958187
جواد صادقی جعفری؛ بهجت یزدخواستی ؛ مصطفی اجتهادی. "تحلیل جامعه شناختی پیش نیازهای فرهنگی تقویت جامعه مدنی در ایران(مطالعه موردی شهر تهران)". فصلنامه تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی، 9 ،72 ، 1396، 41-80. magiran.com/p1958187
javad sadeqi jafari; behjat yazdkhasti ; mostafa ejtehadi. "Sociological analysis of cultural prerequisites for strengthening civil society in Iran", Social analysis of order and social inequality, 9, 72, 2017, 41-80. magiran.com/p1958187
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال