ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب فاطمی امین، علی یوسفی ، حسین اکبری، (1398). عملکرد نهادی و خروج نخبگان از کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته (تحلیل نهادی تطبیقی 100 کشور مبدا)، فصلنامه تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی، 9(72)، 135-168. magiran.com/p1958190
Zeinab Fatemi Amin, Ali yousofi , hossein Akbari, (2019). Institutional performance and Brain Drain from developing and Least Developed ‎countries ‏)‏Comparative institutional analysis of ‎‏100‏‎ origin‏ ‏countries‎, Social analysis of order and social inequality, 9(72), 135-168. magiran.com/p1958190
زینب فاطمی امین، علی یوسفی ، حسین اکبری، عملکرد نهادی و خروج نخبگان از کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته (تحلیل نهادی تطبیقی 100 کشور مبدا). فصلنامه تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی، 1398؛ 9(72): 135-168. magiran.com/p1958190
Zeinab Fatemi Amin, Ali yousofi , hossein Akbari, Institutional performance and Brain Drain from developing and Least Developed ‎countries ‏)‏Comparative institutional analysis of ‎‏100‏‎ origin‏ ‏countries‎, Social analysis of order and social inequality, 2019; 9(72): 135-168. magiran.com/p1958190
زینب فاطمی امین، علی یوسفی ، حسین اکبری، "عملکرد نهادی و خروج نخبگان از کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته (تحلیل نهادی تطبیقی 100 کشور مبدا)"، فصلنامه تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی 9، شماره 72 (1398): 135-168. magiran.com/p1958190
Zeinab Fatemi Amin, Ali yousofi , hossein Akbari, "Institutional performance and Brain Drain from developing and Least Developed ‎countries ‏)‏Comparative institutional analysis of ‎‏100‏‎ origin‏ ‏countries‎", Social analysis of order and social inequality 9, no.72 (2019): 135-168. magiran.com/p1958190
زینب فاطمی امین، علی یوسفی ، حسین اکبری، (1398). 'عملکرد نهادی و خروج نخبگان از کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته (تحلیل نهادی تطبیقی 100 کشور مبدا)'، فصلنامه تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی، 9(72)، صص.135-168. magiran.com/p1958190
Zeinab Fatemi Amin, Ali yousofi , hossein Akbari, (2019). 'Institutional performance and Brain Drain from developing and Least Developed ‎countries ‏)‏Comparative institutional analysis of ‎‏100‏‎ origin‏ ‏countries‎', Social analysis of order and social inequality, 9(72), pp.135-168. magiran.com/p1958190
زینب فاطمی امین؛ علی یوسفی ؛ حسین اکبری. "عملکرد نهادی و خروج نخبگان از کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته (تحلیل نهادی تطبیقی 100 کشور مبدا)". فصلنامه تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی، 9 ،72 ، 1398، 135-168. magiran.com/p1958190
Zeinab Fatemi Amin; Ali yousofi ; hossein Akbari. "Institutional performance and Brain Drain from developing and Least Developed ‎countries ‏)‏Comparative institutional analysis of ‎‏100‏‎ origin‏ ‏countries‎", Social analysis of order and social inequality, 9, 72, 2019, 135-168. magiran.com/p1958190
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال