ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی تیموری، آرش شاهین، علی شائمی برزکی، عبدالله کریمی، (1398). الگوی نظام جبران خدمات شایسته محور کارکنان، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 27(90)، 115-140. magiran.com/p1958685
Hadi Teimouri, Arash Shahin, Ali Shaemi Barzoki, Abdoullah Karimi, (2019). A Pattern of Competency - Oriented Compensation System of Employees, Management Studies in Development & Evolution, 27(90), 115-140. magiran.com/p1958685
هادی تیموری، آرش شاهین، علی شائمی برزکی، عبدالله کریمی، الگوی نظام جبران خدمات شایسته محور کارکنان. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 1398؛ 27(90): 115-140. magiran.com/p1958685
Hadi Teimouri, Arash Shahin, Ali Shaemi Barzoki, Abdoullah Karimi, A Pattern of Competency - Oriented Compensation System of Employees, Management Studies in Development & Evolution, 2019; 27(90): 115-140. magiran.com/p1958685
هادی تیموری، آرش شاهین، علی شائمی برزکی، عبدالله کریمی، "الگوی نظام جبران خدمات شایسته محور کارکنان"، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) 27، شماره 90 (1398): 115-140. magiran.com/p1958685
Hadi Teimouri, Arash Shahin, Ali Shaemi Barzoki, Abdoullah Karimi, "A Pattern of Competency - Oriented Compensation System of Employees", Management Studies in Development & Evolution 27, no.90 (2019): 115-140. magiran.com/p1958685
هادی تیموری، آرش شاهین، علی شائمی برزکی، عبدالله کریمی، (1398). 'الگوی نظام جبران خدمات شایسته محور کارکنان'، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 27(90)، صص.115-140. magiran.com/p1958685
Hadi Teimouri, Arash Shahin, Ali Shaemi Barzoki, Abdoullah Karimi, (2019). 'A Pattern of Competency - Oriented Compensation System of Employees', Management Studies in Development & Evolution, 27(90), pp.115-140. magiran.com/p1958685
هادی تیموری؛ آرش شاهین؛ علی شائمی برزکی؛ عبدالله کریمی. "الگوی نظام جبران خدمات شایسته محور کارکنان". فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 27 ،90 ، 1398، 115-140. magiran.com/p1958685
Hadi Teimouri; Arash Shahin; Ali Shaemi Barzoki; Abdoullah Karimi. "A Pattern of Competency - Oriented Compensation System of Employees", Management Studies in Development & Evolution, 27, 90, 2019, 115-140. magiran.com/p1958685
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال