ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی یاسینی، اردشیر شیری، فریبا مرادی کیا، (1398). مطالعه مقایسه ای نقش جنبه های منفی رفتار سازمانی در بروز رفتارهای ناکارآمد شغلی کارکنان، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 27(90)، 65-88. magiran.com/p1958688
Ali Yasini, Ardeshir Shiri, Fariba Moradi Kia, (2019). A Comparative Study on the Role of Negative Behaviors of Organizational Behavior in inefficient Occupational Behaviors of Employees, Management Studies in Development & Evolution, 27(90), 65-88. magiran.com/p1958688
علی یاسینی، اردشیر شیری، فریبا مرادی کیا، مطالعه مقایسه ای نقش جنبه های منفی رفتار سازمانی در بروز رفتارهای ناکارآمد شغلی کارکنان. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 1398؛ 27(90): 65-88. magiran.com/p1958688
Ali Yasini, Ardeshir Shiri, Fariba Moradi Kia, A Comparative Study on the Role of Negative Behaviors of Organizational Behavior in inefficient Occupational Behaviors of Employees, Management Studies in Development & Evolution, 2019; 27(90): 65-88. magiran.com/p1958688
علی یاسینی، اردشیر شیری، فریبا مرادی کیا، "مطالعه مقایسه ای نقش جنبه های منفی رفتار سازمانی در بروز رفتارهای ناکارآمد شغلی کارکنان"، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) 27، شماره 90 (1398): 65-88. magiran.com/p1958688
Ali Yasini, Ardeshir Shiri, Fariba Moradi Kia, "A Comparative Study on the Role of Negative Behaviors of Organizational Behavior in inefficient Occupational Behaviors of Employees", Management Studies in Development & Evolution 27, no.90 (2019): 65-88. magiran.com/p1958688
علی یاسینی، اردشیر شیری، فریبا مرادی کیا، (1398). 'مطالعه مقایسه ای نقش جنبه های منفی رفتار سازمانی در بروز رفتارهای ناکارآمد شغلی کارکنان'، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 27(90)، صص.65-88. magiran.com/p1958688
Ali Yasini, Ardeshir Shiri, Fariba Moradi Kia, (2019). 'A Comparative Study on the Role of Negative Behaviors of Organizational Behavior in inefficient Occupational Behaviors of Employees', Management Studies in Development & Evolution, 27(90), pp.65-88. magiran.com/p1958688
علی یاسینی؛ اردشیر شیری؛ فریبا مرادی کیا. "مطالعه مقایسه ای نقش جنبه های منفی رفتار سازمانی در بروز رفتارهای ناکارآمد شغلی کارکنان". فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 27 ،90 ، 1398، 65-88. magiran.com/p1958688
Ali Yasini; Ardeshir Shiri; Fariba Moradi Kia. "A Comparative Study on the Role of Negative Behaviors of Organizational Behavior in inefficient Occupational Behaviors of Employees", Management Studies in Development & Evolution, 27, 90, 2019, 65-88. magiran.com/p1958688
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال