ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لعیا الفت، مقصود امیری، ابراهیم تیموری، فاطمه قاسم زاده گوری، (1397). مدیریت بلادرنگ اختلالات چندگانه در زنجیره تامین چند سطحی با رویکرد برنامه ریزی بازیابی، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 16(50)، 79-104. magiran.com/p1958734
Laya Olfat, Maghsoud Amiri, Ebrahim Teimoury, Fatemeh Ghasemzadeh Gevari, (2018). Real-Time Multiple Disruptions Management In a Multi-Level Supply Chain: A Recovery Planning Approach, Journal of Industrial Management Studies, 16(50), 79-104. magiran.com/p1958734
لعیا الفت، مقصود امیری، ابراهیم تیموری، فاطمه قاسم زاده گوری، مدیریت بلادرنگ اختلالات چندگانه در زنجیره تامین چند سطحی با رویکرد برنامه ریزی بازیابی. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 1397؛ 16(50): 79-104. magiran.com/p1958734
Laya Olfat, Maghsoud Amiri, Ebrahim Teimoury, Fatemeh Ghasemzadeh Gevari, Real-Time Multiple Disruptions Management In a Multi-Level Supply Chain: A Recovery Planning Approach, Journal of Industrial Management Studies, 2018; 16(50): 79-104. magiran.com/p1958734
لعیا الفت، مقصود امیری، ابراهیم تیموری، فاطمه قاسم زاده گوری، "مدیریت بلادرنگ اختلالات چندگانه در زنجیره تامین چند سطحی با رویکرد برنامه ریزی بازیابی"، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی 16، شماره 50 (1397): 79-104. magiran.com/p1958734
Laya Olfat, Maghsoud Amiri, Ebrahim Teimoury, Fatemeh Ghasemzadeh Gevari, "Real-Time Multiple Disruptions Management In a Multi-Level Supply Chain: A Recovery Planning Approach", Journal of Industrial Management Studies 16, no.50 (2018): 79-104. magiran.com/p1958734
لعیا الفت، مقصود امیری، ابراهیم تیموری، فاطمه قاسم زاده گوری، (1397). 'مدیریت بلادرنگ اختلالات چندگانه در زنجیره تامین چند سطحی با رویکرد برنامه ریزی بازیابی'، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 16(50)، صص.79-104. magiran.com/p1958734
Laya Olfat, Maghsoud Amiri, Ebrahim Teimoury, Fatemeh Ghasemzadeh Gevari, (2018). 'Real-Time Multiple Disruptions Management In a Multi-Level Supply Chain: A Recovery Planning Approach', Journal of Industrial Management Studies, 16(50), pp.79-104. magiran.com/p1958734
لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ ابراهیم تیموری؛ فاطمه قاسم زاده گوری. "مدیریت بلادرنگ اختلالات چندگانه در زنجیره تامین چند سطحی با رویکرد برنامه ریزی بازیابی". فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 16 ،50 ، 1397، 79-104. magiran.com/p1958734
Laya Olfat; Maghsoud Amiri; Ebrahim Teimoury; Fatemeh Ghasemzadeh Gevari. "Real-Time Multiple Disruptions Management In a Multi-Level Supply Chain: A Recovery Planning Approach", Journal of Industrial Management Studies, 16, 50, 2018, 79-104. magiran.com/p1958734
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال