ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسانه قربانی، عاطفه خانی، مهرناز گلی، (1398). تاثیرگذاری خواص در واقعه عاشورا، پژوهش نامه معارف حسینی، 4(13)، 57. magiran.com/p1958868
Afsaneh Qorbani, Atefeh Khani, and Dr. Mehrnaz Goli, (2019). The Effects of Close Companions in the Ashura Movement, journal of Husayni Research studies, 4(13), 57. magiran.com/p1958868
افسانه قربانی، عاطفه خانی، مهرناز گلی، تاثیرگذاری خواص در واقعه عاشورا. پژوهش نامه معارف حسینی، 1398؛ 4(13): 57. magiran.com/p1958868
Afsaneh Qorbani, Atefeh Khani, and Dr. Mehrnaz Goli, The Effects of Close Companions in the Ashura Movement, journal of Husayni Research studies, 2019; 4(13): 57. magiran.com/p1958868
افسانه قربانی، عاطفه خانی، مهرناز گلی، "تاثیرگذاری خواص در واقعه عاشورا"، پژوهش نامه معارف حسینی 4، شماره 13 (1398): 57. magiran.com/p1958868
Afsaneh Qorbani, Atefeh Khani, and Dr. Mehrnaz Goli, "The Effects of Close Companions in the Ashura Movement", journal of Husayni Research studies 4, no.13 (2019): 57. magiran.com/p1958868
افسانه قربانی، عاطفه خانی، مهرناز گلی، (1398). 'تاثیرگذاری خواص در واقعه عاشورا'، پژوهش نامه معارف حسینی، 4(13)، صص.57. magiran.com/p1958868
Afsaneh Qorbani, Atefeh Khani, and Dr. Mehrnaz Goli, (2019). 'The Effects of Close Companions in the Ashura Movement', journal of Husayni Research studies, 4(13), pp.57. magiran.com/p1958868
افسانه قربانی؛ عاطفه خانی؛ مهرناز گلی. "تاثیرگذاری خواص در واقعه عاشورا". پژوهش نامه معارف حسینی، 4 ،13 ، 1398، 57. magiran.com/p1958868
Afsaneh Qorbani; Atefeh Khani; and Dr. Mehrnaz Goli. "The Effects of Close Companions in the Ashura Movement", journal of Husayni Research studies, 4, 13, 2019, 57. magiran.com/p1958868
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال