ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی حیدری هراتمه، (1398). بهینه سازی پرتفوی از طریق ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) تحت فرایند واریانس گاما (VG)، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12(41)، 101-112. magiran.com/p1959212
Mostafa Heidari Haratmeh, (2019). Portfolio Optimization with CVaR under VG Process, Financial Knowledge of Securities Analysis, 12(41), 101-112. magiran.com/p1959212
مصطفی حیدری هراتمه، بهینه سازی پرتفوی از طریق ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) تحت فرایند واریانس گاما (VG). فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 1398؛ 12(41): 101-112. magiran.com/p1959212
Mostafa Heidari Haratmeh, Portfolio Optimization with CVaR under VG Process, Financial Knowledge of Securities Analysis, 2019; 12(41): 101-112. magiran.com/p1959212
مصطفی حیدری هراتمه، "بهینه سازی پرتفوی از طریق ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) تحت فرایند واریانس گاما (VG)"، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 12، شماره 41 (1398): 101-112. magiran.com/p1959212
Mostafa Heidari Haratmeh, "Portfolio Optimization with CVaR under VG Process", Financial Knowledge of Securities Analysis 12, no.41 (2019): 101-112. magiran.com/p1959212
مصطفی حیدری هراتمه، (1398). 'بهینه سازی پرتفوی از طریق ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) تحت فرایند واریانس گاما (VG)'، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12(41)، صص.101-112. magiran.com/p1959212
Mostafa Heidari Haratmeh, (2019). 'Portfolio Optimization with CVaR under VG Process', Financial Knowledge of Securities Analysis, 12(41), pp.101-112. magiran.com/p1959212
مصطفی حیدری هراتمه. "بهینه سازی پرتفوی از طریق ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) تحت فرایند واریانس گاما (VG)". فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12 ،41 ، 1398، 101-112. magiran.com/p1959212
Mostafa Heidari Haratmeh. "Portfolio Optimization with CVaR under VG Process", Financial Knowledge of Securities Analysis, 12, 41, 2019, 101-112. magiran.com/p1959212
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال