ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب تاجیک، یزدان کیوانی، (1397). زیست سنجی جمعیت های ماهی کولی ارومیه (Alburnus atropatenae)، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31(4)، 382-394. magiran.com/p1959457
Yazdan Keivany , (2019). Comparative biometry of the Urmia bleak populations, Alburnus atropatenae, Journal of Animan Researches, 31(4), 382-394. magiran.com/p1959457
زینب تاجیک، یزدان کیوانی، زیست سنجی جمعیت های ماهی کولی ارومیه (Alburnus atropatenae). مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 1397؛ 31(4): 382-394. magiran.com/p1959457
Yazdan Keivany , Comparative biometry of the Urmia bleak populations, Alburnus atropatenae, Journal of Animan Researches, 2019; 31(4): 382-394. magiran.com/p1959457
زینب تاجیک، یزدان کیوانی، "زیست سنجی جمعیت های ماهی کولی ارومیه (Alburnus atropatenae)"، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 31، شماره 4 (1397): 382-394. magiran.com/p1959457
Yazdan Keivany , "Comparative biometry of the Urmia bleak populations, Alburnus atropatenae", Journal of Animan Researches 31, no.4 (2019): 382-394. magiran.com/p1959457
زینب تاجیک، یزدان کیوانی، (1397). 'زیست سنجی جمعیت های ماهی کولی ارومیه (Alburnus atropatenae)'، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31(4)، صص.382-394. magiran.com/p1959457
Yazdan Keivany , (2019). 'Comparative biometry of the Urmia bleak populations, Alburnus atropatenae', Journal of Animan Researches, 31(4), pp.382-394. magiran.com/p1959457
زینب تاجیک؛ یزدان کیوانی. "زیست سنجی جمعیت های ماهی کولی ارومیه (Alburnus atropatenae)". مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31 ،4 ، 1397، 382-394. magiran.com/p1959457
Yazdan Keivany . "Comparative biometry of the Urmia bleak populations, Alburnus atropatenae", Journal of Animan Researches, 31, 4, 2019, 382-394. magiran.com/p1959457
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال