ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین محب الدینی، عاطفه مقصودلو، بهروز دستار، غلامحسین طهماسبی، (1397). تولید ژله رویال، مقدار تیامین ژله رویال و توسعه غدد هیپوفارنژیال در کلنی های زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera Meda) تغذیه شده با سطوح مختلف تیامین، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31(4)، 406-417. magiran.com/p1959458
Hossein Mohebodini , Atefe Maqsoudlou, Behrouz Dastar, Gholamhossein Tahmasebi, (2019). Royal jelly production, amount of royal jelly thiamine and hypopharyngeal glands development in Iranian honey bee (Apis mellifera Meda) colonies fed with different levels of thiamine, Journal of Animan Researches, 31(4), 406-417. magiran.com/p1959458
حسین محب الدینی، عاطفه مقصودلو، بهروز دستار، غلامحسین طهماسبی، تولید ژله رویال، مقدار تیامین ژله رویال و توسعه غدد هیپوفارنژیال در کلنی های زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera Meda) تغذیه شده با سطوح مختلف تیامین. مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 1397؛ 31(4): 406-417. magiran.com/p1959458
Hossein Mohebodini , Atefe Maqsoudlou, Behrouz Dastar, Gholamhossein Tahmasebi, Royal jelly production, amount of royal jelly thiamine and hypopharyngeal glands development in Iranian honey bee (Apis mellifera Meda) colonies fed with different levels of thiamine, Journal of Animan Researches, 2019; 31(4): 406-417. magiran.com/p1959458
حسین محب الدینی، عاطفه مقصودلو، بهروز دستار، غلامحسین طهماسبی، "تولید ژله رویال، مقدار تیامین ژله رویال و توسعه غدد هیپوفارنژیال در کلنی های زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera Meda) تغذیه شده با سطوح مختلف تیامین"، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 31، شماره 4 (1397): 406-417. magiran.com/p1959458
Hossein Mohebodini , Atefe Maqsoudlou, Behrouz Dastar, Gholamhossein Tahmasebi, "Royal jelly production, amount of royal jelly thiamine and hypopharyngeal glands development in Iranian honey bee (Apis mellifera Meda) colonies fed with different levels of thiamine", Journal of Animan Researches 31, no.4 (2019): 406-417. magiran.com/p1959458
حسین محب الدینی، عاطفه مقصودلو، بهروز دستار، غلامحسین طهماسبی، (1397). 'تولید ژله رویال، مقدار تیامین ژله رویال و توسعه غدد هیپوفارنژیال در کلنی های زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera Meda) تغذیه شده با سطوح مختلف تیامین'، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31(4)، صص.406-417. magiran.com/p1959458
Hossein Mohebodini , Atefe Maqsoudlou, Behrouz Dastar, Gholamhossein Tahmasebi, (2019). 'Royal jelly production, amount of royal jelly thiamine and hypopharyngeal glands development in Iranian honey bee (Apis mellifera Meda) colonies fed with different levels of thiamine', Journal of Animan Researches, 31(4), pp.406-417. magiran.com/p1959458
حسین محب الدینی؛ عاطفه مقصودلو؛ بهروز دستار؛ غلامحسین طهماسبی. "تولید ژله رویال، مقدار تیامین ژله رویال و توسعه غدد هیپوفارنژیال در کلنی های زنبور عسل ایرانی (Apis mellifera Meda) تغذیه شده با سطوح مختلف تیامین". مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31 ،4 ، 1397، 406-417. magiran.com/p1959458
Hossein Mohebodini ; Atefe Maqsoudlou; Behrouz Dastar; Gholamhossein Tahmasebi. "Royal jelly production, amount of royal jelly thiamine and hypopharyngeal glands development in Iranian honey bee (Apis mellifera Meda) colonies fed with different levels of thiamine", Journal of Animan Researches, 31, 4, 2019, 406-417. magiran.com/p1959458
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال