ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اصغر زارعی، محمد کابلی، الهام نورانی، (1397). بوم شناسی لانه های زمستان خوابی خرس قهوه ای (Ursus arctos) در ناحیه کوه خم- استان فارس، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31(4)، 418-432. magiran.com/p1959459
Mohammad Kaboli , (2019). The ecology of winter den sites of Brown bears (Ursus arctos) in Kouhkhom region, Fars province, Journal of Animan Researches, 31(4), 418-432. magiran.com/p1959459
علی اصغر زارعی، محمد کابلی، الهام نورانی، بوم شناسی لانه های زمستان خوابی خرس قهوه ای (Ursus arctos) در ناحیه کوه خم- استان فارس. مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 1397؛ 31(4): 418-432. magiran.com/p1959459
Mohammad Kaboli , The ecology of winter den sites of Brown bears (Ursus arctos) in Kouhkhom region, Fars province, Journal of Animan Researches, 2019; 31(4): 418-432. magiran.com/p1959459
علی اصغر زارعی، محمد کابلی، الهام نورانی، "بوم شناسی لانه های زمستان خوابی خرس قهوه ای (Ursus arctos) در ناحیه کوه خم- استان فارس"، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 31، شماره 4 (1397): 418-432. magiran.com/p1959459
Mohammad Kaboli , "The ecology of winter den sites of Brown bears (Ursus arctos) in Kouhkhom region, Fars province", Journal of Animan Researches 31, no.4 (2019): 418-432. magiran.com/p1959459
علی اصغر زارعی، محمد کابلی، الهام نورانی، (1397). 'بوم شناسی لانه های زمستان خوابی خرس قهوه ای (Ursus arctos) در ناحیه کوه خم- استان فارس'، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31(4)، صص.418-432. magiran.com/p1959459
Mohammad Kaboli , (2019). 'The ecology of winter den sites of Brown bears (Ursus arctos) in Kouhkhom region, Fars province', Journal of Animan Researches, 31(4), pp.418-432. magiran.com/p1959459
علی اصغر زارعی؛ محمد کابلی؛ الهام نورانی. "بوم شناسی لانه های زمستان خوابی خرس قهوه ای (Ursus arctos) در ناحیه کوه خم- استان فارس". مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31 ،4 ، 1397، 418-432. magiran.com/p1959459
Mohammad Kaboli . "The ecology of winter den sites of Brown bears (Ursus arctos) in Kouhkhom region, Fars province", Journal of Animan Researches, 31, 4, 2019, 418-432. magiran.com/p1959459
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال