ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سلماز باقریان نژاد، علیرضا شایسته فر ، سمانه انصاری، (1397). مطالعه فونستیکی خانواده Cyprinidae از شهرستان پلدختر، ایران، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31(4)، 511-523. magiran.com/p1959461
Solmaz Bagherian Nejad, Alireza Shayestehfar , samaneh ansari, (2019). Fonestical study of Cyprinidae family from Poldukhtar County, Iran, Journal of Animan Researches, 31(4), 511-523. magiran.com/p1959461
سلماز باقریان نژاد، علیرضا شایسته فر ، سمانه انصاری، مطالعه فونستیکی خانواده Cyprinidae از شهرستان پلدختر، ایران. مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 1397؛ 31(4): 511-523. magiran.com/p1959461
Solmaz Bagherian Nejad, Alireza Shayestehfar , samaneh ansari, Fonestical study of Cyprinidae family from Poldukhtar County, Iran, Journal of Animan Researches, 2019; 31(4): 511-523. magiran.com/p1959461
سلماز باقریان نژاد، علیرضا شایسته فر ، سمانه انصاری، "مطالعه فونستیکی خانواده Cyprinidae از شهرستان پلدختر، ایران"، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 31، شماره 4 (1397): 511-523. magiran.com/p1959461
Solmaz Bagherian Nejad, Alireza Shayestehfar , samaneh ansari, "Fonestical study of Cyprinidae family from Poldukhtar County, Iran", Journal of Animan Researches 31, no.4 (2019): 511-523. magiran.com/p1959461
سلماز باقریان نژاد، علیرضا شایسته فر ، سمانه انصاری، (1397). 'مطالعه فونستیکی خانواده Cyprinidae از شهرستان پلدختر، ایران'، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31(4)، صص.511-523. magiran.com/p1959461
Solmaz Bagherian Nejad, Alireza Shayestehfar , samaneh ansari, (2019). 'Fonestical study of Cyprinidae family from Poldukhtar County, Iran', Journal of Animan Researches, 31(4), pp.511-523. magiran.com/p1959461
سلماز باقریان نژاد؛ علیرضا شایسته فر ؛ سمانه انصاری. "مطالعه فونستیکی خانواده Cyprinidae از شهرستان پلدختر، ایران". مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31 ،4 ، 1397، 511-523. magiran.com/p1959461
Solmaz Bagherian Nejad; Alireza Shayestehfar ; samaneh ansari. "Fonestical study of Cyprinidae family from Poldukhtar County, Iran", Journal of Animan Researches, 31, 4, 2019, 511-523. magiran.com/p1959461
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال