ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی محمدزاده، کژال یوسفی، ابراهیم حسین نجدگرامی، (1397). اثر استرس شوری در بیان ژن Na/KATPase در دو جمعیت مختلف آرتمیا Artemia franciscana و Parthenogenetic Artemia با تکنیک RT-PCR-DGGE، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31(4)، 459-471. magiran.com/p1959462
Mehdi Mohammadzadeh , Kazhal Yousefi, Ebrahim Hoseein Najdegerami, (2019). Effect of salinity stress on the gene expression of Na/K ATPase on two Artemia populations (Artemia franciscana and Parthenogenetic Artemia) by RT-PCR-DGGE, Journal of Animan Researches, 31(4), 459-471. magiran.com/p1959462
مهدی محمدزاده، کژال یوسفی، ابراهیم حسین نجدگرامی، اثر استرس شوری در بیان ژن Na/KATPase در دو جمعیت مختلف آرتمیا Artemia franciscana و Parthenogenetic Artemia با تکنیک RT-PCR-DGGE. مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 1397؛ 31(4): 459-471. magiran.com/p1959462
Mehdi Mohammadzadeh , Kazhal Yousefi, Ebrahim Hoseein Najdegerami, Effect of salinity stress on the gene expression of Na/K ATPase on two Artemia populations (Artemia franciscana and Parthenogenetic Artemia) by RT-PCR-DGGE, Journal of Animan Researches, 2019; 31(4): 459-471. magiran.com/p1959462
مهدی محمدزاده، کژال یوسفی، ابراهیم حسین نجدگرامی، "اثر استرس شوری در بیان ژن Na/KATPase در دو جمعیت مختلف آرتمیا Artemia franciscana و Parthenogenetic Artemia با تکنیک RT-PCR-DGGE"، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 31، شماره 4 (1397): 459-471. magiran.com/p1959462
Mehdi Mohammadzadeh , Kazhal Yousefi, Ebrahim Hoseein Najdegerami, "Effect of salinity stress on the gene expression of Na/K ATPase on two Artemia populations (Artemia franciscana and Parthenogenetic Artemia) by RT-PCR-DGGE", Journal of Animan Researches 31, no.4 (2019): 459-471. magiran.com/p1959462
مهدی محمدزاده، کژال یوسفی، ابراهیم حسین نجدگرامی، (1397). 'اثر استرس شوری در بیان ژن Na/KATPase در دو جمعیت مختلف آرتمیا Artemia franciscana و Parthenogenetic Artemia با تکنیک RT-PCR-DGGE'، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31(4)، صص.459-471. magiran.com/p1959462
Mehdi Mohammadzadeh , Kazhal Yousefi, Ebrahim Hoseein Najdegerami, (2019). 'Effect of salinity stress on the gene expression of Na/K ATPase on two Artemia populations (Artemia franciscana and Parthenogenetic Artemia) by RT-PCR-DGGE', Journal of Animan Researches, 31(4), pp.459-471. magiran.com/p1959462
مهدی محمدزاده؛ کژال یوسفی؛ ابراهیم حسین نجدگرامی. "اثر استرس شوری در بیان ژن Na/KATPase در دو جمعیت مختلف آرتمیا Artemia franciscana و Parthenogenetic Artemia با تکنیک RT-PCR-DGGE". مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31 ،4 ، 1397، 459-471. magiran.com/p1959462
Mehdi Mohammadzadeh ; Kazhal Yousefi; Ebrahim Hoseein Najdegerami. "Effect of salinity stress on the gene expression of Na/K ATPase on two Artemia populations (Artemia franciscana and Parthenogenetic Artemia) by RT-PCR-DGGE", Journal of Animan Researches, 31, 4, 2019, 459-471. magiran.com/p1959462
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال