ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل بایرامی، پروین شیدایی، سمیرا اربابی، (1397). بررسی اثرات سمیتی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر پارامتر‎های خونی و سرمی موش سفید آزمایشگاهی، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31(4)، 472-482. magiran.com/p1959463
Abolfazl Bayrami , Parvin Sheydaei, Samira Arbabi, (2019). Evaluation the toxicity of Titanium dioxide nanoparticles on hematological and biochemical parameters in mice, Journal of Animan Researches, 31(4), 472-482. magiran.com/p1959463
ابوالفضل بایرامی، پروین شیدایی، سمیرا اربابی، بررسی اثرات سمیتی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر پارامتر‎های خونی و سرمی موش سفید آزمایشگاهی. مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 1397؛ 31(4): 472-482. magiran.com/p1959463
Abolfazl Bayrami , Parvin Sheydaei, Samira Arbabi, Evaluation the toxicity of Titanium dioxide nanoparticles on hematological and biochemical parameters in mice, Journal of Animan Researches, 2019; 31(4): 472-482. magiran.com/p1959463
ابوالفضل بایرامی، پروین شیدایی، سمیرا اربابی، "بررسی اثرات سمیتی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر پارامتر‎های خونی و سرمی موش سفید آزمایشگاهی"، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 31، شماره 4 (1397): 472-482. magiran.com/p1959463
Abolfazl Bayrami , Parvin Sheydaei, Samira Arbabi, "Evaluation the toxicity of Titanium dioxide nanoparticles on hematological and biochemical parameters in mice", Journal of Animan Researches 31, no.4 (2019): 472-482. magiran.com/p1959463
ابوالفضل بایرامی، پروین شیدایی، سمیرا اربابی، (1397). 'بررسی اثرات سمیتی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر پارامتر‎های خونی و سرمی موش سفید آزمایشگاهی'، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31(4)، صص.472-482. magiran.com/p1959463
Abolfazl Bayrami , Parvin Sheydaei, Samira Arbabi, (2019). 'Evaluation the toxicity of Titanium dioxide nanoparticles on hematological and biochemical parameters in mice', Journal of Animan Researches, 31(4), pp.472-482. magiran.com/p1959463
ابوالفضل بایرامی؛ پروین شیدایی؛ سمیرا اربابی. "بررسی اثرات سمیتی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر پارامتر‎های خونی و سرمی موش سفید آزمایشگاهی". مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31 ،4 ، 1397، 472-482. magiran.com/p1959463
Abolfazl Bayrami ; Parvin Sheydaei; Samira Arbabi. "Evaluation the toxicity of Titanium dioxide nanoparticles on hematological and biochemical parameters in mice", Journal of Animan Researches, 31, 4, 2019, 472-482. magiran.com/p1959463
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال