ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عیسی جبله، مجید کزازی، احمد آسوده، (1397). بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره بدن کرم گلوگاه انار (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) Ectomyelois ceratoniae بر باکتری Escherichia coli، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31(4)، 483-497. magiran.com/p1959464
Isa Jabaleh , Majid Kazazi, Ahmad Asoodeh, (2019). The Antibacterial Effect of body extracts Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae)on the Escherichia coli, Journal of Animan Researches, 31(4), 483-497. magiran.com/p1959464
عیسی جبله، مجید کزازی، احمد آسوده، بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره بدن کرم گلوگاه انار (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) Ectomyelois ceratoniae بر باکتری Escherichia coli. مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 1397؛ 31(4): 483-497. magiran.com/p1959464
Isa Jabaleh , Majid Kazazi, Ahmad Asoodeh, The Antibacterial Effect of body extracts Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae)on the Escherichia coli, Journal of Animan Researches, 2019; 31(4): 483-497. magiran.com/p1959464
عیسی جبله، مجید کزازی، احمد آسوده، "بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره بدن کرم گلوگاه انار (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) Ectomyelois ceratoniae بر باکتری Escherichia coli"، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 31، شماره 4 (1397): 483-497. magiran.com/p1959464
Isa Jabaleh , Majid Kazazi, Ahmad Asoodeh, "The Antibacterial Effect of body extracts Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae)on the Escherichia coli", Journal of Animan Researches 31, no.4 (2019): 483-497. magiran.com/p1959464
عیسی جبله، مجید کزازی، احمد آسوده، (1397). 'بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره بدن کرم گلوگاه انار (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) Ectomyelois ceratoniae بر باکتری Escherichia coli'، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31(4)، صص.483-497. magiran.com/p1959464
Isa Jabaleh , Majid Kazazi, Ahmad Asoodeh, (2019). 'The Antibacterial Effect of body extracts Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae)on the Escherichia coli', Journal of Animan Researches, 31(4), pp.483-497. magiran.com/p1959464
عیسی جبله؛ مجید کزازی؛ احمد آسوده. "بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره بدن کرم گلوگاه انار (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae) Ectomyelois ceratoniae بر باکتری Escherichia coli". مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31 ،4 ، 1397، 483-497. magiran.com/p1959464
Isa Jabaleh ; Majid Kazazi; Ahmad Asoodeh. "The Antibacterial Effect of body extracts Ectomyelois ceratoniae (Lepidoptera: Pyralidae)on the Escherichia coli", Journal of Animan Researches, 31, 4, 2019, 483-497. magiran.com/p1959464
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال