ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عیسی سلگی، زهرا مرادی، (1397). مطالعه میگوی سفید سرتیز (‏Metapenaeus affinis ‎‏) سواحل بوشهر از نظر آلودگی به فلزات‎ ‎سنگین‎ ‎آهن، روی، ‏مس ، منگنز و نیکل و تخمین ریسک برای مصرف کننده، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31(4)، 395-405. magiran.com/p1959465
Eisa Solgi , ZAHRA MORADI, (2019). Study of white shrimp ( Metapenaeus‏ ‏Affinis) from Bushehr coastal with the perspective of contamination by ‎heavy metals Fe, Zn, Cu, Mn, and Ni and risk estimation for consumer, Journal of Animan Researches, 31(4), 395-405. magiran.com/p1959465
عیسی سلگی، زهرا مرادی، مطالعه میگوی سفید سرتیز (‏Metapenaeus affinis ‎‏) سواحل بوشهر از نظر آلودگی به فلزات‎ ‎سنگین‎ ‎آهن، روی، ‏مس ، منگنز و نیکل و تخمین ریسک برای مصرف کننده. مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 1397؛ 31(4): 395-405. magiran.com/p1959465
Eisa Solgi , ZAHRA MORADI, Study of white shrimp ( Metapenaeus‏ ‏Affinis) from Bushehr coastal with the perspective of contamination by ‎heavy metals Fe, Zn, Cu, Mn, and Ni and risk estimation for consumer, Journal of Animan Researches, 2019; 31(4): 395-405. magiran.com/p1959465
عیسی سلگی، زهرا مرادی، "مطالعه میگوی سفید سرتیز (‏Metapenaeus affinis ‎‏) سواحل بوشهر از نظر آلودگی به فلزات‎ ‎سنگین‎ ‎آهن، روی، ‏مس ، منگنز و نیکل و تخمین ریسک برای مصرف کننده"، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) 31، شماره 4 (1397): 395-405. magiran.com/p1959465
Eisa Solgi , ZAHRA MORADI, "Study of white shrimp ( Metapenaeus‏ ‏Affinis) from Bushehr coastal with the perspective of contamination by ‎heavy metals Fe, Zn, Cu, Mn, and Ni and risk estimation for consumer", Journal of Animan Researches 31, no.4 (2019): 395-405. magiran.com/p1959465
عیسی سلگی، زهرا مرادی، (1397). 'مطالعه میگوی سفید سرتیز (‏Metapenaeus affinis ‎‏) سواحل بوشهر از نظر آلودگی به فلزات‎ ‎سنگین‎ ‎آهن، روی، ‏مس ، منگنز و نیکل و تخمین ریسک برای مصرف کننده'، مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31(4)، صص.395-405. magiran.com/p1959465
Eisa Solgi , ZAHRA MORADI, (2019). 'Study of white shrimp ( Metapenaeus‏ ‏Affinis) from Bushehr coastal with the perspective of contamination by ‎heavy metals Fe, Zn, Cu, Mn, and Ni and risk estimation for consumer', Journal of Animan Researches, 31(4), pp.395-405. magiran.com/p1959465
عیسی سلگی؛ زهرا مرادی. "مطالعه میگوی سفید سرتیز (‏Metapenaeus affinis ‎‏) سواحل بوشهر از نظر آلودگی به فلزات‎ ‎سنگین‎ ‎آهن، روی، ‏مس ، منگنز و نیکل و تخمین ریسک برای مصرف کننده". مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، 31 ،4 ، 1397، 395-405. magiran.com/p1959465
Eisa Solgi ; ZAHRA MORADI. "Study of white shrimp ( Metapenaeus‏ ‏Affinis) from Bushehr coastal with the perspective of contamination by ‎heavy metals Fe, Zn, Cu, Mn, and Ni and risk estimation for consumer", Journal of Animan Researches, 31, 4, 2019, 395-405. magiran.com/p1959465
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال