ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد عباسی نامی، مرتضی موسی خانی، علی بدیع زاده، جواد محرابی، (1397). طراحی مدل مشارکت شرکت های دانش بنیان طی مطالعات برنامه ریزی شهری در راستای تامین نیازهای تکنولوژیک راه آهن شهری ( مورد مطالعه : شرکت متروی تهران )، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 13(45)، 843-856. magiran.com/p1959662
Hamed Abasi Nami , Morteza Moosakhani, Ali Badeezadeh, Javad Mehrabi, (2019). Designing a Participation Model of Knowledge Companies in Urban Planning Studies in order to meet the Urban Railway's technological needs : (Case Study: Tehran Metro Co.), Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 13(45), 843-856. magiran.com/p1959662
حامد عباسی نامی، مرتضی موسی خانی، علی بدیع زاده، جواد محرابی، طراحی مدل مشارکت شرکت های دانش بنیان طی مطالعات برنامه ریزی شهری در راستای تامین نیازهای تکنولوژیک راه آهن شهری ( مورد مطالعه : شرکت متروی تهران ). مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 1397؛ 13(45): 843-856. magiran.com/p1959662
Hamed Abasi Nami , Morteza Moosakhani, Ali Badeezadeh, Javad Mehrabi, Designing a Participation Model of Knowledge Companies in Urban Planning Studies in order to meet the Urban Railway's technological needs : (Case Study: Tehran Metro Co.), Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 2019; 13(45): 843-856. magiran.com/p1959662
حامد عباسی نامی، مرتضی موسی خانی، علی بدیع زاده، جواد محرابی، "طراحی مدل مشارکت شرکت های دانش بنیان طی مطالعات برنامه ریزی شهری در راستای تامین نیازهای تکنولوژیک راه آهن شهری ( مورد مطالعه : شرکت متروی تهران )"، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 13، شماره 45 (1397): 843-856. magiran.com/p1959662
Hamed Abasi Nami , Morteza Moosakhani, Ali Badeezadeh, Javad Mehrabi, "Designing a Participation Model of Knowledge Companies in Urban Planning Studies in order to meet the Urban Railway's technological needs : (Case Study: Tehran Metro Co.)", Journal of Studies Of Human Settlements Planning 13, no.45 (2019): 843-856. magiran.com/p1959662
حامد عباسی نامی، مرتضی موسی خانی، علی بدیع زاده، جواد محرابی، (1397). 'طراحی مدل مشارکت شرکت های دانش بنیان طی مطالعات برنامه ریزی شهری در راستای تامین نیازهای تکنولوژیک راه آهن شهری ( مورد مطالعه : شرکت متروی تهران )'، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 13(45)، صص.843-856. magiran.com/p1959662
Hamed Abasi Nami , Morteza Moosakhani, Ali Badeezadeh, Javad Mehrabi, (2019). 'Designing a Participation Model of Knowledge Companies in Urban Planning Studies in order to meet the Urban Railway's technological needs : (Case Study: Tehran Metro Co.)', Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 13(45), pp.843-856. magiran.com/p1959662
حامد عباسی نامی؛ مرتضی موسی خانی؛ علی بدیع زاده؛ جواد محرابی. "طراحی مدل مشارکت شرکت های دانش بنیان طی مطالعات برنامه ریزی شهری در راستای تامین نیازهای تکنولوژیک راه آهن شهری ( مورد مطالعه : شرکت متروی تهران )". مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 13 ،45 ، 1397، 843-856. magiran.com/p1959662
Hamed Abasi Nami ; Morteza Moosakhani; Ali Badeezadeh; Javad Mehrabi. "Designing a Participation Model of Knowledge Companies in Urban Planning Studies in order to meet the Urban Railway's technological needs : (Case Study: Tehran Metro Co.)", Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 13, 45, 2019, 843-856. magiran.com/p1959662
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال