ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد زنگانه، محمد سلیمانی، تاج الدین کرمی، مهدی عباس زاده، رضا ویسی، (1397). تبیین پویایی فضایی - کالبدی بخش مرکزی شهر رشت، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 13(45)، 873-892. magiran.com/p1959664
Ahmad Zanganeh , Mohammad Soleimani, Tajedin Karami, Mehdi Abaszadeh, Reza Vaisi, (2019). The Explanation of Physical-Spatial Dynamics in Rasht City’s Central District, Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 13(45), 873-892. magiran.com/p1959664
احمد زنگانه، محمد سلیمانی، تاج الدین کرمی، مهدی عباس زاده، رضا ویسی، تبیین پویایی فضایی - کالبدی بخش مرکزی شهر رشت. مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 1397؛ 13(45): 873-892. magiran.com/p1959664
Ahmad Zanganeh , Mohammad Soleimani, Tajedin Karami, Mehdi Abaszadeh, Reza Vaisi, The Explanation of Physical-Spatial Dynamics in Rasht City’s Central District, Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 2019; 13(45): 873-892. magiran.com/p1959664
احمد زنگانه، محمد سلیمانی، تاج الدین کرمی، مهدی عباس زاده، رضا ویسی، "تبیین پویایی فضایی - کالبدی بخش مرکزی شهر رشت"، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 13، شماره 45 (1397): 873-892. magiran.com/p1959664
Ahmad Zanganeh , Mohammad Soleimani, Tajedin Karami, Mehdi Abaszadeh, Reza Vaisi, "The Explanation of Physical-Spatial Dynamics in Rasht City’s Central District", Journal of Studies Of Human Settlements Planning 13, no.45 (2019): 873-892. magiran.com/p1959664
احمد زنگانه، محمد سلیمانی، تاج الدین کرمی، مهدی عباس زاده، رضا ویسی، (1397). 'تبیین پویایی فضایی - کالبدی بخش مرکزی شهر رشت'، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 13(45)، صص.873-892. magiran.com/p1959664
Ahmad Zanganeh , Mohammad Soleimani, Tajedin Karami, Mehdi Abaszadeh, Reza Vaisi, (2019). 'The Explanation of Physical-Spatial Dynamics in Rasht City’s Central District', Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 13(45), pp.873-892. magiran.com/p1959664
احمد زنگانه؛ محمد سلیمانی؛ تاج الدین کرمی؛ مهدی عباس زاده؛ رضا ویسی. "تبیین پویایی فضایی - کالبدی بخش مرکزی شهر رشت". مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 13 ،45 ، 1397، 873-892. magiran.com/p1959664
Ahmad Zanganeh ; Mohammad Soleimani; Tajedin Karami; Mehdi Abaszadeh; Reza Vaisi. "The Explanation of Physical-Spatial Dynamics in Rasht City’s Central District", Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 13, 45, 2019, 873-892. magiran.com/p1959664
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال