ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهین نسترن، شادیه محمدی، (1397). سطح بندی محلات شهری در برخورداری از شاخص قابلیت پیاده روی (نمونه مطالعاتی: محلات 27گانه منطقه یک کلانشهر رشت)، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 13(45)، 893-912. magiran.com/p1959665
Mahin Nastaran, Shadie Mohammadi , (2019). Ranking of urban neighborhoods in the enjoyment of walkability index(Case study: 27 neighborhoods of 1th district of RASHT), Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 13(45), 893-912. magiran.com/p1959665
مهین نسترن، شادیه محمدی، سطح بندی محلات شهری در برخورداری از شاخص قابلیت پیاده روی (نمونه مطالعاتی: محلات 27گانه منطقه یک کلانشهر رشت). مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 1397؛ 13(45): 893-912. magiran.com/p1959665
Mahin Nastaran, Shadie Mohammadi , Ranking of urban neighborhoods in the enjoyment of walkability index(Case study: 27 neighborhoods of 1th district of RASHT), Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 2019; 13(45): 893-912. magiran.com/p1959665
مهین نسترن، شادیه محمدی، "سطح بندی محلات شهری در برخورداری از شاخص قابلیت پیاده روی (نمونه مطالعاتی: محلات 27گانه منطقه یک کلانشهر رشت)"، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 13، شماره 45 (1397): 893-912. magiran.com/p1959665
Mahin Nastaran, Shadie Mohammadi , "Ranking of urban neighborhoods in the enjoyment of walkability index(Case study: 27 neighborhoods of 1th district of RASHT)", Journal of Studies Of Human Settlements Planning 13, no.45 (2019): 893-912. magiran.com/p1959665
مهین نسترن، شادیه محمدی، (1397). 'سطح بندی محلات شهری در برخورداری از شاخص قابلیت پیاده روی (نمونه مطالعاتی: محلات 27گانه منطقه یک کلانشهر رشت)'، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 13(45)، صص.893-912. magiran.com/p1959665
Mahin Nastaran, Shadie Mohammadi , (2019). 'Ranking of urban neighborhoods in the enjoyment of walkability index(Case study: 27 neighborhoods of 1th district of RASHT)', Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 13(45), pp.893-912. magiran.com/p1959665
مهین نسترن؛ شادیه محمدی. "سطح بندی محلات شهری در برخورداری از شاخص قابلیت پیاده روی (نمونه مطالعاتی: محلات 27گانه منطقه یک کلانشهر رشت)". مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 13 ،45 ، 1397، 893-912. magiran.com/p1959665
Mahin Nastaran; Shadie Mohammadi . "Ranking of urban neighborhoods in the enjoyment of walkability index(Case study: 27 neighborhoods of 1th district of RASHT)", Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 13, 45, 2019, 893-912. magiran.com/p1959665
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال