ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد عباسی، (1397). ارزیابی رضایت مندی شهروندان از سیستم حمل و نقل درون شهری همدان با استفاده از مدل های غیر خطی و شبکه عصبی مصنوعی، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 13(45)، 935-950. magiran.com/p1959667
Hamed Abbasi , (2019). Assessment of citizens' satisfaction with intra-city transportation system in Hamedan city using non-Liner models and artificial neural network, Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 13(45), 935-950. magiran.com/p1959667
حامد عباسی، ارزیابی رضایت مندی شهروندان از سیستم حمل و نقل درون شهری همدان با استفاده از مدل های غیر خطی و شبکه عصبی مصنوعی. مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 1397؛ 13(45): 935-950. magiran.com/p1959667
Hamed Abbasi , Assessment of citizens' satisfaction with intra-city transportation system in Hamedan city using non-Liner models and artificial neural network, Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 2019; 13(45): 935-950. magiran.com/p1959667
حامد عباسی، "ارزیابی رضایت مندی شهروندان از سیستم حمل و نقل درون شهری همدان با استفاده از مدل های غیر خطی و شبکه عصبی مصنوعی"، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 13، شماره 45 (1397): 935-950. magiran.com/p1959667
Hamed Abbasi , "Assessment of citizens' satisfaction with intra-city transportation system in Hamedan city using non-Liner models and artificial neural network", Journal of Studies Of Human Settlements Planning 13, no.45 (2019): 935-950. magiran.com/p1959667
حامد عباسی، (1397). 'ارزیابی رضایت مندی شهروندان از سیستم حمل و نقل درون شهری همدان با استفاده از مدل های غیر خطی و شبکه عصبی مصنوعی'، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 13(45)، صص.935-950. magiran.com/p1959667
Hamed Abbasi , (2019). 'Assessment of citizens' satisfaction with intra-city transportation system in Hamedan city using non-Liner models and artificial neural network', Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 13(45), pp.935-950. magiran.com/p1959667
حامد عباسی. "ارزیابی رضایت مندی شهروندان از سیستم حمل و نقل درون شهری همدان با استفاده از مدل های غیر خطی و شبکه عصبی مصنوعی". مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 13 ،45 ، 1397، 935-950. magiran.com/p1959667
Hamed Abbasi . "Assessment of citizens' satisfaction with intra-city transportation system in Hamedan city using non-Liner models and artificial neural network", Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 13, 45, 2019, 935-950. magiran.com/p1959667
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال