ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریسا محمد پور، (1397). بررسی نقش زنان روستایی در توسعه پایدار کشاورزی با تاکید بر اثربخشی فعالیت-های آموزشی-ترویجی در ترویج تولید محصول سالم (مطالعه موردی، مناطق روستایی شهرستان های لنگرود و رودسر)، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 13(45)، 989-1002. magiran.com/p1959670
Parisa Mohammad Poor , (2019). Evaluation of Rural Women’s role in Sustainable Development of Agriculture with Emphasis on Effectivity of Educational-Promotional Activities in Promoting Healthy Product Production in Gilan Province (Case Study, Rural areas of Langerrod and Roodsar Townships), Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 13(45), 989-1002. magiran.com/p1959670
پریسا محمد پور، بررسی نقش زنان روستایی در توسعه پایدار کشاورزی با تاکید بر اثربخشی فعالیت-های آموزشی-ترویجی در ترویج تولید محصول سالم (مطالعه موردی، مناطق روستایی شهرستان های لنگرود و رودسر). مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 1397؛ 13(45): 989-1002. magiran.com/p1959670
Parisa Mohammad Poor , Evaluation of Rural Women’s role in Sustainable Development of Agriculture with Emphasis on Effectivity of Educational-Promotional Activities in Promoting Healthy Product Production in Gilan Province (Case Study, Rural areas of Langerrod and Roodsar Townships), Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 2019; 13(45): 989-1002. magiran.com/p1959670
پریسا محمد پور، "بررسی نقش زنان روستایی در توسعه پایدار کشاورزی با تاکید بر اثربخشی فعالیت-های آموزشی-ترویجی در ترویج تولید محصول سالم (مطالعه موردی، مناطق روستایی شهرستان های لنگرود و رودسر)"، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 13، شماره 45 (1397): 989-1002. magiran.com/p1959670
Parisa Mohammad Poor , "Evaluation of Rural Women’s role in Sustainable Development of Agriculture with Emphasis on Effectivity of Educational-Promotional Activities in Promoting Healthy Product Production in Gilan Province (Case Study, Rural areas of Langerrod and Roodsar Townships)", Journal of Studies Of Human Settlements Planning 13, no.45 (2019): 989-1002. magiran.com/p1959670
پریسا محمد پور، (1397). 'بررسی نقش زنان روستایی در توسعه پایدار کشاورزی با تاکید بر اثربخشی فعالیت-های آموزشی-ترویجی در ترویج تولید محصول سالم (مطالعه موردی، مناطق روستایی شهرستان های لنگرود و رودسر)'، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 13(45)، صص.989-1002. magiran.com/p1959670
Parisa Mohammad Poor , (2019). 'Evaluation of Rural Women’s role in Sustainable Development of Agriculture with Emphasis on Effectivity of Educational-Promotional Activities in Promoting Healthy Product Production in Gilan Province (Case Study, Rural areas of Langerrod and Roodsar Townships)', Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 13(45), pp.989-1002. magiran.com/p1959670
پریسا محمد پور. "بررسی نقش زنان روستایی در توسعه پایدار کشاورزی با تاکید بر اثربخشی فعالیت-های آموزشی-ترویجی در ترویج تولید محصول سالم (مطالعه موردی، مناطق روستایی شهرستان های لنگرود و رودسر)". مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 13 ،45 ، 1397، 989-1002. magiran.com/p1959670
Parisa Mohammad Poor . "Evaluation of Rural Women’s role in Sustainable Development of Agriculture with Emphasis on Effectivity of Educational-Promotional Activities in Promoting Healthy Product Production in Gilan Province (Case Study, Rural areas of Langerrod and Roodsar Townships)", Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 13, 45, 2019, 989-1002. magiran.com/p1959670
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال