ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی علیمرادی، حسن احمدی، وحید قبادیان، (1397). تحلیل تطبیقی آموزه های نظام شهرسازی دوره صفویه در ایران با نظام شهرسازی دوره رنسانس در اروپا، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 13(45)، 1021-1042. magiran.com/p1959672
Ali Alimoradi, Hassan Ahmadi , Vahid Ghobadian, (2019). Comparative Analysis of the Learnings of the Safavid Period Urban Planning System in Iran with The Renaissance Urban Planning System in Europe, Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 13(45), 1021-1042. magiran.com/p1959672
علی علیمرادی، حسن احمدی، وحید قبادیان، تحلیل تطبیقی آموزه های نظام شهرسازی دوره صفویه در ایران با نظام شهرسازی دوره رنسانس در اروپا. مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 1397؛ 13(45): 1021-1042. magiran.com/p1959672
Ali Alimoradi, Hassan Ahmadi , Vahid Ghobadian, Comparative Analysis of the Learnings of the Safavid Period Urban Planning System in Iran with The Renaissance Urban Planning System in Europe, Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 2019; 13(45): 1021-1042. magiran.com/p1959672
علی علیمرادی، حسن احمدی، وحید قبادیان، "تحلیل تطبیقی آموزه های نظام شهرسازی دوره صفویه در ایران با نظام شهرسازی دوره رنسانس در اروپا"، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 13، شماره 45 (1397): 1021-1042. magiran.com/p1959672
Ali Alimoradi, Hassan Ahmadi , Vahid Ghobadian, "Comparative Analysis of the Learnings of the Safavid Period Urban Planning System in Iran with The Renaissance Urban Planning System in Europe", Journal of Studies Of Human Settlements Planning 13, no.45 (2019): 1021-1042. magiran.com/p1959672
علی علیمرادی، حسن احمدی، وحید قبادیان، (1397). 'تحلیل تطبیقی آموزه های نظام شهرسازی دوره صفویه در ایران با نظام شهرسازی دوره رنسانس در اروپا'، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 13(45)، صص.1021-1042. magiran.com/p1959672
Ali Alimoradi, Hassan Ahmadi , Vahid Ghobadian, (2019). 'Comparative Analysis of the Learnings of the Safavid Period Urban Planning System in Iran with The Renaissance Urban Planning System in Europe', Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 13(45), pp.1021-1042. magiran.com/p1959672
علی علیمرادی؛ حسن احمدی؛ وحید قبادیان. "تحلیل تطبیقی آموزه های نظام شهرسازی دوره صفویه در ایران با نظام شهرسازی دوره رنسانس در اروپا". مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 13 ،45 ، 1397، 1021-1042. magiran.com/p1959672
Ali Alimoradi; Hassan Ahmadi ; Vahid Ghobadian. "Comparative Analysis of the Learnings of the Safavid Period Urban Planning System in Iran with The Renaissance Urban Planning System in Europe", Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 13, 45, 2019, 1021-1042. magiran.com/p1959672
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال