ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهرام ایمانی، علی ناصری منش، ابراهیم آرامی، (1397). ارزیابی اثرگذاری شاخص ها و زمینه های مساعد کارآفرینی روستایی در توسعه بهینه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اردبیل)، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 13(45)، 1043-1055. magiran.com/p1959673
Bahram Imani , Ali Naseri, Ebrahim Arami, (2019). Evaluation of the Effectiveness of Indicators and Enabling Rural Environments in Optimal Development of Rural Entrepreneurship (Case Study: Villages of Ardabil County), Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 13(45), 1043-1055. magiran.com/p1959673
بهرام ایمانی، علی ناصری منش، ابراهیم آرامی، ارزیابی اثرگذاری شاخص ها و زمینه های مساعد کارآفرینی روستایی در توسعه بهینه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اردبیل). مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 1397؛ 13(45): 1043-1055. magiran.com/p1959673
Bahram Imani , Ali Naseri, Ebrahim Arami, Evaluation of the Effectiveness of Indicators and Enabling Rural Environments in Optimal Development of Rural Entrepreneurship (Case Study: Villages of Ardabil County), Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 2019; 13(45): 1043-1055. magiran.com/p1959673
بهرام ایمانی، علی ناصری منش، ابراهیم آرامی، "ارزیابی اثرگذاری شاخص ها و زمینه های مساعد کارآفرینی روستایی در توسعه بهینه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اردبیل)"، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 13، شماره 45 (1397): 1043-1055. magiran.com/p1959673
Bahram Imani , Ali Naseri, Ebrahim Arami, "Evaluation of the Effectiveness of Indicators and Enabling Rural Environments in Optimal Development of Rural Entrepreneurship (Case Study: Villages of Ardabil County)", Journal of Studies Of Human Settlements Planning 13, no.45 (2019): 1043-1055. magiran.com/p1959673
بهرام ایمانی، علی ناصری منش، ابراهیم آرامی، (1397). 'ارزیابی اثرگذاری شاخص ها و زمینه های مساعد کارآفرینی روستایی در توسعه بهینه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اردبیل)'، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 13(45)، صص.1043-1055. magiran.com/p1959673
Bahram Imani , Ali Naseri, Ebrahim Arami, (2019). 'Evaluation of the Effectiveness of Indicators and Enabling Rural Environments in Optimal Development of Rural Entrepreneurship (Case Study: Villages of Ardabil County)', Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 13(45), pp.1043-1055. magiran.com/p1959673
بهرام ایمانی؛ علی ناصری منش؛ ابراهیم آرامی. "ارزیابی اثرگذاری شاخص ها و زمینه های مساعد کارآفرینی روستایی در توسعه بهینه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اردبیل)". مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 13 ،45 ، 1397، 1043-1055. magiran.com/p1959673
Bahram Imani ; Ali Naseri; Ebrahim Arami. "Evaluation of the Effectiveness of Indicators and Enabling Rural Environments in Optimal Development of Rural Entrepreneurship (Case Study: Villages of Ardabil County)", Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 13, 45, 2019, 1043-1055. magiran.com/p1959673
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال