ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن شایان، محبوبه نام دار، سجاد بازوند، ابراهیم رضایی، (1397). تحلیل فضایی درجه توسعه یافتگی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: دهستانهای شهرستان زرین دشت)، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 13(45)، 1057-1073. magiran.com/p1959674
Mohsen Shayan, Mahboubeh Namdar , Sajad Bazvand, Ebrahim Rezaei, (2019). Spatial Analysis of the Degree of Development of Rural Settlements (Case Study: City Villages Zarrindasht County), Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 13(45), 1057-1073. magiran.com/p1959674
محسن شایان، محبوبه نام دار، سجاد بازوند، ابراهیم رضایی، تحلیل فضایی درجه توسعه یافتگی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: دهستانهای شهرستان زرین دشت). مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 1397؛ 13(45): 1057-1073. magiran.com/p1959674
Mohsen Shayan, Mahboubeh Namdar , Sajad Bazvand, Ebrahim Rezaei, Spatial Analysis of the Degree of Development of Rural Settlements (Case Study: City Villages Zarrindasht County), Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 2019; 13(45): 1057-1073. magiran.com/p1959674
محسن شایان، محبوبه نام دار، سجاد بازوند، ابراهیم رضایی، "تحلیل فضایی درجه توسعه یافتگی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: دهستانهای شهرستان زرین دشت)"، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 13، شماره 45 (1397): 1057-1073. magiran.com/p1959674
Mohsen Shayan, Mahboubeh Namdar , Sajad Bazvand, Ebrahim Rezaei, "Spatial Analysis of the Degree of Development of Rural Settlements (Case Study: City Villages Zarrindasht County)", Journal of Studies Of Human Settlements Planning 13, no.45 (2019): 1057-1073. magiran.com/p1959674
محسن شایان، محبوبه نام دار، سجاد بازوند، ابراهیم رضایی، (1397). 'تحلیل فضایی درجه توسعه یافتگی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: دهستانهای شهرستان زرین دشت)'، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 13(45)، صص.1057-1073. magiran.com/p1959674
Mohsen Shayan, Mahboubeh Namdar , Sajad Bazvand, Ebrahim Rezaei, (2019). 'Spatial Analysis of the Degree of Development of Rural Settlements (Case Study: City Villages Zarrindasht County)', Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 13(45), pp.1057-1073. magiran.com/p1959674
محسن شایان؛ محبوبه نام دار؛ سجاد بازوند؛ ابراهیم رضایی. "تحلیل فضایی درجه توسعه یافتگی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: دهستانهای شهرستان زرین دشت)". مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 13 ،45 ، 1397، 1057-1073. magiran.com/p1959674
Mohsen Shayan; Mahboubeh Namdar ; Sajad Bazvand; Ebrahim Rezaei. "Spatial Analysis of the Degree of Development of Rural Settlements (Case Study: City Villages Zarrindasht County)", Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 13, 45, 2019, 1057-1073. magiran.com/p1959674
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال