ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود رحمانی فیروزجائی، احسان بهنام طلب، سید علی اکبر صالحی نیشابوری، (1398). شبیه سازی عددی آبگیری جانبی لوله ای شکل از کانال روباز، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50(1)، 135-147. magiran.com/p1959686
Mahmood Rahmani Firozjayi , Ehsa Behnamtalab, Seyed Aliakbar Salehi Neyshabouri, (2019). Numerical Simulation of Lateral Pipe Intake from Open Channel, Iranian Journal of Soil and Water Research, 50(1), 135-147. magiran.com/p1959686
محمود رحمانی فیروزجائی، احسان بهنام طلب، سید علی اکبر صالحی نیشابوری، شبیه سازی عددی آبگیری جانبی لوله ای شکل از کانال روباز. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 1398؛ 50(1): 135-147. magiran.com/p1959686
Mahmood Rahmani Firozjayi , Ehsa Behnamtalab, Seyed Aliakbar Salehi Neyshabouri, Numerical Simulation of Lateral Pipe Intake from Open Channel, Iranian Journal of Soil and Water Research, 2019; 50(1): 135-147. magiran.com/p1959686
محمود رحمانی فیروزجائی، احسان بهنام طلب، سید علی اکبر صالحی نیشابوری، "شبیه سازی عددی آبگیری جانبی لوله ای شکل از کانال روباز"، مجله تحقیقات آب و خاک ایران 50، شماره 1 (1398): 135-147. magiran.com/p1959686
Mahmood Rahmani Firozjayi , Ehsa Behnamtalab, Seyed Aliakbar Salehi Neyshabouri, "Numerical Simulation of Lateral Pipe Intake from Open Channel", Iranian Journal of Soil and Water Research 50, no.1 (2019): 135-147. magiran.com/p1959686
محمود رحمانی فیروزجائی، احسان بهنام طلب، سید علی اکبر صالحی نیشابوری، (1398). 'شبیه سازی عددی آبگیری جانبی لوله ای شکل از کانال روباز'، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50(1)، صص.135-147. magiran.com/p1959686
Mahmood Rahmani Firozjayi , Ehsa Behnamtalab, Seyed Aliakbar Salehi Neyshabouri, (2019). 'Numerical Simulation of Lateral Pipe Intake from Open Channel', Iranian Journal of Soil and Water Research, 50(1), pp.135-147. magiran.com/p1959686
محمود رحمانی فیروزجائی؛ احسان بهنام طلب؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری. "شبیه سازی عددی آبگیری جانبی لوله ای شکل از کانال روباز". مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 50 ،1 ، 1398، 135-147. magiran.com/p1959686
Mahmood Rahmani Firozjayi ; Ehsa Behnamtalab; Seyed Aliakbar Salehi Neyshabouri. "Numerical Simulation of Lateral Pipe Intake from Open Channel", Iranian Journal of Soil and Water Research, 50, 1, 2019, 135-147. magiran.com/p1959686
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال