ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پرویز رستم زاده، علی حسین صمدی، زینب یادگار، (1397). بررسی تاثیر کیفیت نهادی بر رابطه بین ثبات بانکی و بازاری کردن: مطالعه موردی ایران، مجله مطالعات اقتصادی، 7(2)، 151-167. magiran.com/p1959716
Parviz Rostamzadeh , Ali Hussein Samadi, Zeinab Yadegar, (2018). The Effect of Institutional Quality on the Relationship between Banking Stability and Marketization: The Case of Iran, Iranian Journal of Economic Studies, 7(2), 151-167. magiran.com/p1959716
پرویز رستم زاده، علی حسین صمدی، زینب یادگار، بررسی تاثیر کیفیت نهادی بر رابطه بین ثبات بانکی و بازاری کردن: مطالعه موردی ایران. مجله مطالعات اقتصادی، 1397؛ 7(2): 151-167. magiran.com/p1959716
Parviz Rostamzadeh , Ali Hussein Samadi, Zeinab Yadegar, The Effect of Institutional Quality on the Relationship between Banking Stability and Marketization: The Case of Iran, Iranian Journal of Economic Studies, 2018; 7(2): 151-167. magiran.com/p1959716
پرویز رستم زاده، علی حسین صمدی، زینب یادگار، "بررسی تاثیر کیفیت نهادی بر رابطه بین ثبات بانکی و بازاری کردن: مطالعه موردی ایران"، مجله مطالعات اقتصادی 7، شماره 2 (1397): 151-167. magiran.com/p1959716
Parviz Rostamzadeh , Ali Hussein Samadi, Zeinab Yadegar, "The Effect of Institutional Quality on the Relationship between Banking Stability and Marketization: The Case of Iran", Iranian Journal of Economic Studies 7, no.2 (2018): 151-167. magiran.com/p1959716
پرویز رستم زاده، علی حسین صمدی، زینب یادگار، (1397). 'بررسی تاثیر کیفیت نهادی بر رابطه بین ثبات بانکی و بازاری کردن: مطالعه موردی ایران'، مجله مطالعات اقتصادی، 7(2)، صص.151-167. magiran.com/p1959716
Parviz Rostamzadeh , Ali Hussein Samadi, Zeinab Yadegar, (2018). 'The Effect of Institutional Quality on the Relationship between Banking Stability and Marketization: The Case of Iran', Iranian Journal of Economic Studies, 7(2), pp.151-167. magiran.com/p1959716
پرویز رستم زاده؛ علی حسین صمدی؛ زینب یادگار. "بررسی تاثیر کیفیت نهادی بر رابطه بین ثبات بانکی و بازاری کردن: مطالعه موردی ایران". مجله مطالعات اقتصادی، 7 ،2 ، 1397، 151-167. magiran.com/p1959716
Parviz Rostamzadeh ; Ali Hussein Samadi; Zeinab Yadegar. "The Effect of Institutional Quality on the Relationship between Banking Stability and Marketization: The Case of Iran", Iranian Journal of Economic Studies, 7, 2, 2018, 151-167. magiran.com/p1959716
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال