ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه دیمه، نظر افضلی، سیدجواد حسینی واشان، (1398). اثر پودر میوه عناب ضایعاتی با و بدون آنزیم بر عملکرد رشد، صفات لاشه و ریخت شناسی ایلئوم جوجه های گوشتی، مجله تولیدات دامی، 21(1)، 99-112. magiran.com/p1959729
Somayeh Daymeh , Nazar Afzali, Seyyed Javad Hosseini, Vashan, (2019). Effects of surplus jujube meal with and without enzyme on growth performance, carcass traits and ileum morphology of broilers, Journal of Animal Productions, 21(1), 99-112. magiran.com/p1959729
سمیه دیمه، نظر افضلی، سیدجواد حسینی واشان، اثر پودر میوه عناب ضایعاتی با و بدون آنزیم بر عملکرد رشد، صفات لاشه و ریخت شناسی ایلئوم جوجه های گوشتی. مجله تولیدات دامی، 1398؛ 21(1): 99-112. magiran.com/p1959729
Somayeh Daymeh , Nazar Afzali, Seyyed Javad Hosseini, Vashan, Effects of surplus jujube meal with and without enzyme on growth performance, carcass traits and ileum morphology of broilers, Journal of Animal Productions, 2019; 21(1): 99-112. magiran.com/p1959729
سمیه دیمه، نظر افضلی، سیدجواد حسینی واشان، "اثر پودر میوه عناب ضایعاتی با و بدون آنزیم بر عملکرد رشد، صفات لاشه و ریخت شناسی ایلئوم جوجه های گوشتی"، مجله تولیدات دامی 21، شماره 1 (1398): 99-112. magiran.com/p1959729
Somayeh Daymeh , Nazar Afzali, Seyyed Javad Hosseini, Vashan, "Effects of surplus jujube meal with and without enzyme on growth performance, carcass traits and ileum morphology of broilers", Journal of Animal Productions 21, no.1 (2019): 99-112. magiran.com/p1959729
سمیه دیمه، نظر افضلی، سیدجواد حسینی واشان، (1398). 'اثر پودر میوه عناب ضایعاتی با و بدون آنزیم بر عملکرد رشد، صفات لاشه و ریخت شناسی ایلئوم جوجه های گوشتی'، مجله تولیدات دامی، 21(1)، صص.99-112. magiran.com/p1959729
Somayeh Daymeh , Nazar Afzali, Seyyed Javad Hosseini, Vashan, (2019). 'Effects of surplus jujube meal with and without enzyme on growth performance, carcass traits and ileum morphology of broilers', Journal of Animal Productions, 21(1), pp.99-112. magiran.com/p1959729
سمیه دیمه؛ نظر افضلی؛ سیدجواد حسینی واشان. "اثر پودر میوه عناب ضایعاتی با و بدون آنزیم بر عملکرد رشد، صفات لاشه و ریخت شناسی ایلئوم جوجه های گوشتی". مجله تولیدات دامی، 21 ،1 ، 1398، 99-112. magiran.com/p1959729
Somayeh Daymeh ; Nazar Afzali; Seyyed Javad Hosseini; Vashan. "Effects of surplus jujube meal with and without enzyme on growth performance, carcass traits and ileum morphology of broilers", Journal of Animal Productions, 21, 1, 2019, 99-112. magiran.com/p1959729
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال